torre_Forxa_Porqueira

Aprobación inicial do Plan especial de mellora do medio rural de Forxa (Concello de Porqueira)

ANUNCIO de aprobación inicial do Plan especial para a execución de dotacións urbanísticas e protección, rehabilitación e mellora do medio rural de Forxa (Concello de Porqueira, Ourense) Aprobado inicialmente o Plan especial para a execución de dotacións urbanísticas e protección, rehabilitación e mellora do medio rural que afecta os terreos de Forxa, por acordo do…

concello_Dumbria

Aprobación inicial da delimitación dos núcleos rurais de Bustelo, O Logoso, Alvarellos e A Grixa (Concello de Dumbría, A Coruña)

ANUNCIO de aprobación inicial dos proxectos de delimitación dos núcleos rurais de Bustelo, O Logoso, Alvarellos e A Grixa (Concello de Dumbría, A Coruña) O Pleno do Concello, en sesión do 18 de xuño de 2015, aprobou inicialmente os proxectos de delimitación dos núcleos rurais de: – Bustelo, na parroquia de Salgueiros. – O Logoso,…

vista_aerea_a_mezquita

Aprobación Inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello da Mezquita (Ourense)

ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal e do informe de sustentabilidade ambiental do Concello da Mezquita (Ourense) O Pleno do Concello da Mezquita en sesión extraordinaria urxente do 19 de decembro de 2014, en relación coa elaboración do Plan xeral de ordenación municipal, adoptou por unanimidade o…

concello_O_Porriño

Aprobación Inicial de la actualización del Inventario Municipal de Bienes Inmuebles de O Porriño (Pontevedra)

ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial de la actualización del inventario municipal de bienes inmuebles. El Pleno de la Corporación Municipal, en la sesión ordinaria de 26 de febrero de 2015, aprobó inicialmente la actualización del inventario municipal de bienes inmuebles de titularidad del Ayuntamiento de O Porriño, acuerdo que tiene el siguiente…

concello_Maside

Delimitación del núcleo rural de Pousada. Concello de Maside (Ourense)

Anuncio de información pública da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello de Maside (Ourense). Delimitación do núcleo rural de Pousada Con data do 4 de febreiro de 2015, o Pleno do Concello de Maside acordou por unanimidade a aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal, delimitación do…

estadio_municipal_Estrada

Aprobación inicial del Plan especial de infraestructuras y dotaciones del Concello de A Estrada (Pontevedra)

Anuncio de la aprobación inicial del Plan especial de infraestructuras y dotaciones para la modificación de la ordenación detallada del sistema general-dotacional-1 (estadio municipal). Concello de A Estrada (Pontevedra) Previos los informes y trámites preceptivos, la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 3 de noviembre de 2014, entre otros acuerdos, aprobó inicialmente el documento…