granxa

A Lei 2/2016 do solo de Galicia facilita a ampliación e creación de novas instalacións agrogandeiras en solo rústico

INSTRUCIÓN 1/2016, do 29 de abril, sobre o réxime aplicable ás explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, fai un recoñecemento decidido do solo rústico como o solo produtivo que é, potenciando os…