seixalbo

Aprobación inicial do Plan Especial de Protección do Conxunto de Interese Etnográfico de Seixalbo (Concello de Ourense)

ANUNCIO de aprobación inicial do Plan especial de protección do conxunto de interese etnográfico de Seixalbo (expediente de planeamento urbanístico 2013006003). A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria do día 27 de agosto de 2015, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: «8. Aprobación inicial do Plan especial de protección do conxunto de interese etnográfico…

concello_Folgoso_Courel

Aprobación inicial da delimitación de núcleo rural de Vilasibil (Concello de Fogoso do Courel, Lugo)

ANUNCIO de aprobación inicial do proxecto de delimitación de solo de núcleo rural de Vilasibil (Concello de Fogoso do Courel, Lugo) Aprobado inicialmente, polo Acordo do Pleno do 28 de agosto de 2015, o proxecto de delimitación de solo de núcleo rural de Vilasibil, promovido por Eva García Fernández, de conformidade coa disposición adicional segunda…

torre_Forxa_Porqueira

Aprobación inicial do Plan especial de mellora do medio rural de Forxa (Concello de Porqueira)

ANUNCIO de aprobación inicial do Plan especial para a execución de dotacións urbanísticas e protección, rehabilitación e mellora do medio rural de Forxa (Concello de Porqueira, Ourense) Aprobado inicialmente o Plan especial para a execución de dotacións urbanísticas e protección, rehabilitación e mellora do medio rural que afecta os terreos de Forxa, por acordo do…

concello_Dumbria

Aprobación inicial da delimitación dos núcleos rurais de Bustelo, O Logoso, Alvarellos e A Grixa (Concello de Dumbría, A Coruña)

ANUNCIO de aprobación inicial dos proxectos de delimitación dos núcleos rurais de Bustelo, O Logoso, Alvarellos e A Grixa (Concello de Dumbría, A Coruña) O Pleno do Concello, en sesión do 18 de xuño de 2015, aprobou inicialmente os proxectos de delimitación dos núcleos rurais de: – Bustelo, na parroquia de Salgueiros. – O Logoso,…

valor_catastal

Proxecto de orde pola que se aproban os coeficientes aplicables ao valor catastral para estimar o valor real de determinados bens inmobles

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2015, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se somete a información pública o proxecto de orde pola que se aproban os coeficientes aplicables ao valor catastral para estimar o valor real de determinados bens inmobles urbanos para efectos da liquidación dos feitos…

montes_Valadouro

Información pública do Proxecto de Decreto de Reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, pola que se acorda someter a información pública o Proxecto de decreto polo que se desenvolve a obriga de reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común en actuacións de posta en valor e…