catalogo_paisaxes_galicia

Catálogo das Paisaxes de Galicia

DECRETO 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia. A Comunidade Autónoma de Galicia, segundo establece o artigo 27.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, ten competencia exclusiva, entre outras, en materia de ordenación do territorio e do litoral. O Decreto 116/2015, do 4 de outubro, polo que…

castro_Baroña

Nova Lei do patrimonio cultural de Galicia

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de galicia Exposición de motivos I Este texto pretende ser a base normativa fundamental na que se plasme o compromiso irrenunciable da Comunidade Autónoma de Galicia co seu patrimonio cultural en canto que eixo fundamental que lle dá sentido e significación. Este compromiso debe ser manifestación…

concellos_costa_morte

La permisibilidad urbanística de los tiempos de la burbuja inmobiliaria pone a varios concellos de la Costa da Morte con la soga al cuello

19/05/2016-La Voz de Galicia Malpica, Fisterra, Dumbría o Ponteceso sufren su planeamiento o la falta de él La manga ancha o directamente la especulación al borde de la ley acumulada desde hace decenios, especialmente en los años de la burbuja inmobiliaria, tiene ahora a varios concellos de la Costa da Morte con la soga al…

granxa

A Lei 2/2016 do solo de Galicia facilita a ampliación e creación de novas instalacións agrogandeiras en solo rústico

INSTRUCIÓN 1/2016, do 29 de abril, sobre o réxime aplicable ás explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, fai un recoñecemento decidido do solo rústico como o solo produtivo que é, potenciando os…

ruido

Información pública da proposta de ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia

ANUNCIO do 20 de abril de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, polo que se somete a información pública o proxecto da orde pola que se aproba a proposta de ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia De conformidade co artigo 16.1.a) da Lei 27/2006,…