Subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación de edificios. Plan estatal 2013-2016

ITE-inspeccion-tecnica-edificioObxecto:

1. Esta resolución ten por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios para a anualidade 2016.

2. Estas subvencións están destinadas a cubrir parte dos gastos dos honorarios profesionais derivados da emisión dun informe de avaliación dos edificios que inclúa a análise das condicións de accesibilidade, eficiencia enerxética e do seu estado de conservación.

Beneficiarios:

1. Poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as comunidades de propietarios/as e as agrupacións de comunidades de propietarios/as, legalmente constituídas, así como as persoas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que conten co informe de avaliación do edificio na data de presentación da solicitude e que cumpran os demais requisitos sinalados no artigo 4 das bases reguladoras.

2. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias aquelas nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, nin a quen se lle revogase algunha axuda deste ou dos anteriores plans de vivenda por causas que lle fosen imputables.

Requisitos:

1. De acordo co artigo 5 das bases, as persoas beneficiarias, ademais de cumpriren coas obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, están obrigadas a facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas ou o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

2. O IGVS poderá realizar as comprobacións que considere oportunas para verificar a exactitude dos datos achegados ou o destino da subvención concedida.

Documentación:

Xunto coa solicitude, deberá achegarse a seguinte documentación:

a) Documento de identificación fiscal (NIF) da comunidade de propietarios/as ou da agrupación de comunidades de propietarios/as solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

b) Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, para o suposto de non ter autorizado a súa consulta.

c) De ser o caso, copia do DNI ou NIE da persoa representante, para o suposto de non ter autorizado a súa consulta.

d) Acta de constitución da comunidade de propietarios/as ou da constitución como agrupación de comunidades.

e) Certificado de quen exerza as funcións de secretario/a da comunidade de propietarios/as ou da agrupación de comunidades de propietarios/as, no cal se recolla tanto o acordo de solicitar as axudas do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios, como o nomeamento da persoa que represente na tramitación do expediente a comunidade de propietarios/as ou a agrupación de comunidades de propietarios/as, conforme o modelo que se xunta a esta resolución como anexo II.

f) De ser o caso, acreditación da representación da persoa que actúe no nome da persoa propietaria única do edificio.

g) Informe de avaliación do edificio cos contidos que figuran no anexo II do Plan estatal 2013-2016, debidamente formalizado e subscrito por técnico/a competente, ou documento análogo que inclúa todos os aspectos que forman parte do citado anexo, cuberto e subscrito por técnico/a competente.

h) Factura de honorarios, orixinal ou copia compulsada, emitida polo/a profesional ou profesionais que redactaron o informe. A factura incluirá o IVE.

i) Documentación xustificativa do gasto realizado mediante as transferencias, certificacións ou extractos bancarios que acrediten o pagamento do informe de avaliación, de acordo co establecido nos artigos 42 e 60 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño.


Máis información

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.