Modificación do acordo de concentración parcelaria da zona de Prado-Godóns (Concello de Covelo. Pontevedra)

ANUNCIO do 6 de maio de 2016, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se dá publicidade da Resolución do 27 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, que modifica o acordo de concentración parcelaria da zona de Prado-Godóns-Covelo (Pontevedra)

tomino_concentracion-parcelariaO 27 de abril de 2016 a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural ditou resolución de modificación do acordo de concentración parcelaria da zona de Prado-Godóns (Covelo-Pontevedra), que se transcribe a continuación:

O acordo de concentración parcelaria da zona de Prado-Godóns (Covelo-Pontevedra) foi aprobado pola Dirección Xeral de Competencia por razón da materia con data do 15 de decembro de 2003, publicado na forma legalmente establecida, e na actualidade encóntrase pendente de firmeza.

Con posterioridade a estes actos, o Concello de Covelo solicitou a cesión da titularidade dos predios e para os fins que se indican a continuación:

– Predio 325, para telecomunicacións.

– Predio 677, para contorno de praia fluvial.

– Predio 1019, para contorno de praia fluvial.

– Predio 845, para cemiterio.

– Predio 1010, para depuradora de augas residuais.

Vista a proposta da xunta local da zona, a disposición transitoria primeira da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, a Lei de reforma e desenvolvemento agrario, do 12 de xaneiro de 1973, a Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, modificada pola Lei 12/2001, do 10 de setembro, a Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na súa redacción segundo a Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e demais disposicións vixentes de aplicación ao caso.

Á vista dos destinos para os cales se solicitan os referidos predios, e respecto dos cales son perfectamente subsumibles no suposto recollido no artigo 32 da antedita lei galega, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Modificar o acordo de concentración parcelaria da zona de Prado-Godóns (Covelo, Pontevedra) e adxudicar ao Concello de Covelo a titularidade dos predios 325, 677, 1019, 845 e 1010 –que causan baixa no fondo de terras da zona– para seren destinados aos fins que se recollen na parte expositiva da presente resolución.

Segundo. Transcorridos cinco anos desde a cesión das propiedades sen que os predios fosen destinados aos fins para os cales son adxudicados, a titularidade dos referidos predios reverterá sobre o fondo de terras da zona, o patrimonio da Comunidade Autónoma, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) ou outra entidade que corresponda, segundo o caso.

Terceiro. Ordenar que á presente resolución se lle dea a oportuna publicidade, sen prexuízo da súa notificación ao Concello de Covelo.

Contra esta resolución, que non é definitiva na vía administrativa, poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería do Medio Rural no prazo dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta resolución.


DOG nº97 do 24 de maio de 2016

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.