Censo de vivendas baleiras de Galicia

DECRETO 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia.

(…)

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

viviendas_vaciasArtigo 1. Obxecto

Este decreto ten por obxecto crear e regular o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Vivenda baleira

Para os efectos deste decreto, enténdese por vivenda baleira aquela que non sexa ocupada polo seu propietario e na cal, ademais, non exista unha persoa usuaria que dispoña do correspondente título que lle dea dereito a súa ocupación.

CAPÍTULO II
Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 3. Ámbito obxectivo e territorial do Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia

1. Deberán inscribirse neste censo todas as vivendas baleiras que formen parte de edificios de tipoloxía residencial colectiva ou de complexos inmobiliarios situados en concellos de máis de 10.000 habitantes da Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que sexan propiedade de entidades de crédito, das súas filiais inmobiliarias ou das entidades de xestión de activos, incluídos os procedentes da reestruturación bancaria, con independencia de onde estea o domicilio social dos seus titulares.

Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, tomaranse como referencia as últimas cifras oficiais de poboación, en 1 de xaneiro de cada ano, aprobadas polo correspondente real decreto.

2. Así mesmo, poderán inscribirse aquelas vivendas baleiras que, ao non seren de inscrición obrigatoria, estean situadas no territorio da Comunidade Autónoma e o soliciten os seus titulares, incluíndo as vivendas baleiras propiedade das administracións públicas.

3. O censo será único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Finalidade

O censo ten como finalidade servir de instrumento para que o órgano competente en materia de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia dispoña de información adecuada en relación co estado de ocupación do parque de vivendas de Galicia, co obxecto de realizar a planificación social da política de vivenda.

Artigo 5. Órgano responsable

1. O órgano responsable do Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia é a Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante IGVS).

2. Correspóndelle á persoa titular da Dirección Xeral do IGVS ditar as resolucións de inscrición, modificación e cancelación da inscrición no Censo de vivendas baleiras da Comunidade autónoma de Galicia. Estas resolucións porán fin á vía administrativa.

Sección 2ª. Organización do censo

Artigo 6. Estrutura do censo

O censo consta de dúas seccións:

a) Sección 1ª. Vivendas de inscrición obrigatoria: inscribiranse nesta sección todas as vivendas que, de conformidade co artigo 3.1, deban constar no censo.

b) Sección 2ª. Vivendas de inscrición voluntaria: nesta sección poderán inscribirse aquelas vivendas baleiras cuxa inscrición non sexa obrigatoria, sempre e cando así o soliciten os seus titulares.

(…)


Ver texto completo do Decreto: DOG nº39 do 26 de febreiro de 2016

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.