delimitacion_Meaus_Baltar

Aprobación definitiva do solo de núcleo rural de Meaus (Concelo de Baltar. Ourense)

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2016, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da delimitación do solo de núcleo rural histórico-tradicional de Meaus, no concello de Baltar (Ourense) O Concello de Baltar, remite o expediente de aprobación definitiva da delimitación do solo de núcleo rural histórico-tradicional de Meaus e…

aerea_pontevedra

Edificios que deben pasar a ITE 2016 en Pontevedra

Xestionintegra.com Informe de Avaliación de Edificios 2016 en Pontevedra A vixente ordenanza de Informe de Avaliación de Edificios do Concello de Pontevedra, publicada no BOP nº 66 de 9 de abril de 2015, establece a obriga de facer Informe de Avaliación “ás edificacións sitas no termo municipal de Pontevedra, calquera que sexa a clasificación e cualificación do…

Exposición pública da delimitación de varios núcleos rurais do concello de Gondomar (Pontevedra)

ANUNCIO de exposición pública dos expedientes de delimitación do ámbito de varios núcleos rurais do Concello de Gondomar De conformidade co disposto na disposición adicional segunda da Lei 9/2002, do 30 de decembro, modificada pola Lei 15/2004, do 20 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, expóñense á información pública…

montes_Castrelo_do_Val

Solicitud de creación de una Explotación Cinegética Comercial de caza menor: ECC Portocamba (Castrelo do Val, Ourense)

Exposición pública de la solicitud de creación de una explotación cinegética comercial (ECC) de caza menor en régimen abierto denominada “ECC Portocamba”, en terrenos actualmente en régimen cinegético común correspondientes con el monte vecinal en mano común “Comunal de Portocamba”, situado en los ayuntamientos de Castrelo do Val y Laza, y una finca privada del…