Renovación do Plan de Aproveitamento Específico da Anguía na Desembocadura do río Ulla 2016

RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2016, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se aproba a renovación do Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla para o ano 2016.

Antecedentes

Primeiro. A finais do ano 2011 as confrarías do Carril e Rianxo presentaron os anexos I e II do Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 129, do 6 de xullo) e un plan de aproveitamento específico para a pesca da anguía na bacía do río Ulla para o ano 2012.

Segundo. A Dirección Xeral de Conservación da Natureza ditou Resolución do 20 de febreiro de 2012, pola que se aprobou o Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla para o ano 2012 (DOG núm. 45, do 5 de marzo).

anguilasTerceiro. A Xefatura Territorial de Pontevedra ditou Resolución do 7 de marzo de 2013, pola que se aprobou a renovación do Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla para o ano 2013 (DOG núm. 76, do 19 de abril), a Resolución do 3 de febreiro de 2014, pola que se aprobou a renovación do Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla para o año 2014 (DOG núm. 33, do 18 de febreiro) e a Resolución do 3 de febreiro de 2015, pola que se aprobou a renovación do Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla para o ano 2015 (DOG núm. 27, do 10 de febreiro).

Cuarto. Con datas do 28 de outubro e 6 de novembro de 2015, as confrarías de Rianxo e O Carril solicitaron respectivamente a renovación do Plan de aproveitamento específico para a pesca da anguía na desembocadura do río Ulla para o ano 2016 e presentaron relación de embarcacións que desexan participar nel. Con data do 5 de xaneiro de 2016, a confraría de Rianxo solicitou a modificación da relación de compoñentes dunha embarcación.

Quinto. Durante a tramitación do expediente de renovación, solicitouse informe á Consellería do Mar, quen, a través do seu Servizo de Planificación da Subdirección Xeral de Investigación e Apoio Científico-Técnico, emitiu informe favorable á renovación do Plan de aproveitamento.

Sexto. A Área de Espazos Naturais Protexidos do Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra emitiu informe favorable de viabilidade sobre a proposta do plan, por quedar parcialmente a zona de actividade dentro do espazo natural protexido Sistema fluvial Ulla-Deza.

Fundamentos de dereito

Primeiro. A normativa de aplicación para a resolución deste procedemento vén determinada polo Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, así como pola Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial (DOG núm. 151, do 5 de agosto) e polo Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (DOG núm. 106, do 4 de xuño).

Segundo. O artigo 9 do Decreto 130/2011 dispón que se poderán renovar os plans de aproveitamento específico de anguía por períodos dun ano, sempre que se cumpran as condicións e informes previstos nos puntos dous e tres do dito artigo.

Terceiro. O xefe territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio é competente para resolver o expediente, de conformidade co disposto no artigo 9 do Decreto 130/2011 e no Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (DOG núm. 221, do 19 de novembro).

Resolución

Visto o exposto nos antecedentes e fundamentos de dereito, acórdase a aprobación da renovación do Plan específico da anguía na desembocadura do río Ulla para o ano 2016 que figura como anexo a esta resolución.

Contra a presente resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro).

Pontevedra, 14 de xaneiro de 2016

P.S. (Resolución do 19.11.2015)
Mª Dolores Bazán Arcay
Xefa do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental de Pontevedra


ANEXO
Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla para o ano 2016

a) Artes de pesca.

Nasa-voitirón.

As caceas deberán situarse en dirección paralela á corrente, e non se poden cruzar nin na canle nin no esteiro.

As artes de pesca de cada cacea deberán estar unidas por unha corda e levar en cada extremo unha boia dun tamaño mínimo de 20 cm. Na de dimensións menores, indicarase o folio da embarcación que opera con ela.

Programarase o tendido das artes de xeito que sempre quede libre un largo do río suficiente para o normal movemento das especies piscícolas migradoras.

O tamaño da malla non será inferior a 14 mm, medidos en diagonal e mollada.

b) Zonas dentro da bacía fluvial e períodos de pesca.

– Zonas de pesca:

As zonas de pesca reflíctense no plano que se xunta, como anexo C.

• Zona A (ou alta): tramo do río Ulla comprendido entre a ponte de Catoira, como límite superior e a liña recta imaxinaria que une punta Palleiro con punta Grandoiro, como límite inferior.

• Zona B (ou media): tramo do río Ulla comprendido entre a liña recta imaxinaria que une punta Palleiro con punta Grandoiro, como límite superior e, como límite inferior, a liña imaxinaria que une praia Longa con punta Seveira.

• Zona C (ou baixa): tramo do río Ulla comprendido entre a liña imaxinaria que une praia Longa con punta Seveira, como límite superior e, como límite inferior, a liña imaxinaria que une punta Seveira con punta Rebordexo e a súa continuación, bordeando a illa de Cortegada, ata o faro do dique do Carril, excluída a illa de Cortegada, como límite inferior.

– Vedado:

A zona denominada O Cebal, cuxos límites se explican no seguinte parágrafo, permanecerá vedada para todo tipo de capturas con nasa-voitirón, desde o 15 de xullo ao 15 de setembro, ambos os dous incluídos.

Os límites xeográficos a que atinxe esta veda temporal reflíctense no plano de zonificación que se xunta como anexo C e son os seguintes:

a) Liña imaxinaria que une o lugar de Bamio (San Xens ou rampla do cemiterio) con punta Corveiro na illa de Cortegada.

b) Liña de costa da illa de Cortegada que une punta Corveiro con punta do Vao.

c) Liña imaxinaria que une punta do Vao coa zona superior dos viveiros do Carril.

– Período de pesca:

Desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de outubro de 2016 nas tres zonas A, B e C.

c) Número previsto de días de actividade.

Os labores de pesca suspenderanse desde as 12.00 horas dos sábados ata as 12.00 horas dos luns, con carácter xeral.

Entre 20-23 días ao mes, cun máximo de 197 días por temporada.

d) Horas de pesca diarias.

As nasas deberán ser levantadas e revisadas diariamente.

Deberanse baleirar as nasas o máis rápido posible para evitar a morte das capturas accidentais. Queda prohibido ter máis dunha cacea sen baleirar na cuberta da embarcación.

e) Número de aparellos ou artes de pesca por persoa e xornada de pesca.

O número de artes de pesca que se empreguen en cada unha das zonas descritas na letra b) deste anexo non poderá ser superior a dez (10) nasas-voitirón por tripulante, cun máximo absoluto de 80 por embarcación e por xornada de pesca. Non se poderá acumular o número asignado nunha zona a outra.

De conformidade co anterior, e con base no establecido no Plan de xestión da anguía en Galicia, ningunha embarcación poderá empregar máis de 80 nasas-voitirón ao día independentemente da zona de pesca (marítima ou fluvial).

f) Cotas de captura diarias ou por temporada de pesca.

Mantense a cota total autorizada da derradeira temporada para toda a frota, fixada nun máximo de 5.176 quilos por temporada para todas as embarcacións.

A dimensión mínima das anguías capturadas será de 20 cm.

Devolverase ao río calquera outra especie que entre nas nasas.

Só se autoriza a captura da anguía na fase do seu ciclo vital denominada «anguía amarela», e deberanse devolver á auga, inmediatamente despois da súa captura, todos os exemplares con signos externos propios da fase denominada «anguía prateada».

g) Relación de membros da asociación participantes no plan.

Os que figuran no anexo A que se xunta.

h) Relación de embarcacións e número de tripulantes autorizados.

Mantense o criterio do pasado ano de limitar a un máximo de tres o número de tripulantes por embarcación.

Autorízase a faenar ás embarcacións coas súas tripulacións que se relacionan no anexo A. En total autorízanse 18 embarcacións e 37 tripulantes, co que non se aumenta o esforzo pesqueiro no que respecta ao número de tripulantes, adoptado no Plan de aproveitamento da anguía no río Ulla.

i) Sistema de rexistro das capturas e de remisión de datos ao Servizo Provincial de Conservación da Natureza.

Con periodicidade mensual as confrarías deberán remitir os datos de extracción por especie e por días traballados, utilizando como modelo o que se xunta como anexo B, ao Servizo de Conservación da Natureza, vía fax (886 20 66 10) ou por correo electrónico ao enderezo caza.pesca.po@xunta.es, xunto cos xustificantes de venda en lonxa.

Deberá indicarse no anexo B a procedencia das anguías capturadas, desagregando as capturas realizadas na zona marítima (M) dentro do Plan de pesca de anguía da Secretaría Xeral do Mar, das capturas obtidas na zona fluvial (F), reguladas polo Plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

A non inclusión de datos dalgunha das embarcacións no período estipulado terá como consecuencia a súa baixa do plan.

j) Mostraxes.

Durante o período de vixencia do Plan, o persoal das consellerías competentes en materia de pesca marítima ou fluvial poderá realizar, en calquera das embarcacións autorizadas, mostraxes para o control, seguimento e avaliación do plan. Os armadores deben colaborar de xeito que se permita acadar os obxectivos propostos. A falta de colaboración neste eido ocasionará a baixa definitiva no plan.

k) Sistema de comercialización das capturas e o seu control.

A comercialización farase exclusivamente en lonxa, coa obriga de entregar nelas a totalidade das capturas.

l) Esta resolución queda condicionada ao estrito cumprimento da normativa vixente en materia de extracción e comercialización de produtos da pesca fresca, en particular o regulado na Orde do 31 de marzo de 2014 pola que se regula a comercialización en orixe de especies eurihalinas de interese comercial (DOG núm. 69, do 6 de abril).

m) Documentación acreditativa.

Antes do 30 de novembro de 2016 cada unha das confrarías deberá entregar a documentación orixinal (ou copia cotexada) correspondente a cada unha das embarcacións autorizadas (anexo B de cada un dos meses de vixencia do Plan e os correspondentes xustificantes de venda en lonxa).

n) Infraccións e sancións.

O incumprimento das condicións establecidas neste plan poderá ser sancionado segundo o establecido na Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.


DOG nº20 do 1 de febreiro de 2016

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.