Axudas para crear Sociedades de Fomento Forestal

ORDE do 10 de decembro de 2015 pola que se convocan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) para o ano 2016

sector_forestalPor medio da Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 2 de xullo de 2013, aprobáronse as bases reguladoras das axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) e convocáronse para o ano 2013.

Tras a convocatoria de axudas para o ano 2014, publicouse a orde do 30 de decembro de 2014 pola que se convocan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) para o ano 2015 e se modifican as bases reguladoras aprobadas pola Orde do 2 de xullo de 2013.

A Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, determina que os montes privados se xestionan na forma que dispoñan os seus titulares, que poderán contratar a súa xestión con persoas físicas ou xurídicas de dereito público ou privado ou cos órganos forestais das comunidades autónomas onde o monte estiver. Ademais, insta as administracións públicas a fomentaren a agrupación de montes, públicos ou privados, co obxecto de facilitar unha ordenación e xestión integrada mediante instrumentos de xestión forestal que asocien pequenos propietarios.

A nova redacción da súa disposición adicional quinta, dada pola Lei 21/2015, recolle a figura das «sociedades forestais» que nace da experiencia galega coas sociedades de fomento forestal. É de subliñar o que sinala a dita lei no seu preámbulo: «Co obxecto de incentivar as agrupacións de propietarios e a mellora na sustentabilidade dos montes, establécese unha dedución no imposto sobre sociedades das sociedades forestais do 10 por cento dos gastos e investimentos destinados á conservación, mantemento, mellora, protección e acceso do monte para as sociedades forestais creadas nesta lei e, ao mesmo tempo e co mesmo fin, establécese o réxime especial de diferimento previsto na Lei do imposto sobre sociedades, co obxecto de evitar a tributación que puider existir no momento de realización daquelas operacións polas cales se ceden os dereitos de uso forestal por parte dos propietarios de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal á sociedade forestal a cambio de participacións nela».

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, establece no seu artigo 121.2 que serán obxecto prioritario de fomento as sociedades de fomento forestal. O artigo 121.1 establece que as medidas de fomento que adopte a Administración forestal se priorizarán para, entre outros aspectos, reordenar e promover a xestión conxunta da propiedade particular forestal.

O Decreto 45/2011, do 10 de marzo, polo que se regula o fomento das agrupacións de propietarios forestais, os requisitos e a cualificación das sociedades de fomento forestal e a creación do seu rexistro, determina no capítulo IV o marco base dos incentivos e as axudas que poderán ser aplicables ás sociedades de fomento forestal.

A Xunta de Galicia, de acordo co establecido en artigo 27.10 do Estatuto de autonomía, ten competencia exclusiva en materia de montes e aproveitamentos forestais.

A Consellería do Medio Rural, segundo o establecido no Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, é o organismo competente para a xestión destas axudas que teñen como obxectivos os seguintes:

a) Fomentar sistemas de xestión conxunta dos aproveitamentos forestais, incluídos os aproveitamentos e a comercialización das producións forestais dirixidos a mellorar a ordenación e xestión dos montes galegos.

b) Conseguir unha rendibilidade das propiedades forestais das persoas silvicultoras.

c) Posibilitar unha adecuada xestión sustentable das superficies forestais de propiedade privada e conseguir superficies suficientes de xestión conxunta, e que se apliquen instrumentos de xestión forestal.

d) Reducir o nivel de abandono do monte galego e diminuír o risco de incendios forestais.

Esta orde ampárase no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ten por obxecto regular o réxime xurídico propio das subvencións cuxo establecemento e xestión corresponde á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, organismos e demais entidades vinculadas ou dependentes desta, así como ás entidades locais de Galicia, incluídos os organismos e as entidades dependentes delas. O artigo 20 regula a iniciación de oficio dos procedementos de subvención mediante convocatoria aprobada polo órgano competente.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e no uso das facultades que me confire o artigo 20 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Bases reguladoras

As bases reguladoras desta convocatoria son as contidas na Orde do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) e se convocan para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 133, do 15 de xullo de 2013), modificadas pola orde do 30 de decembro de 2014 pola que se convocan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) para o ano 2015 e se modifican as bases reguladoras aprobadas pola Orde do 2 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 8, do 14 de xaneiro de 2015).

Artigo 2. Obxecto

Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2016 as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) mediante convocatoria aberta en réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 3. Liñas obxecto de axuda

De acordo co disposto nas bases reguladoras, as liñas obxecto de axuda son:

a) Liña 1 de axudas para constituír Sofor, sexa con inscrición previa ou con inscrición definitiva no Rexistro de sociedades de fomento forestal.

b) Liña 2 de axudas para iniciar a actividade das sociedades con inscrición definitiva no Rexistro de sociedades de fomento forestal.

(…)


Ver texto completo da Orde: DOG nº244 do 23 de decembro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.