Bases do programa Reforma 15 de axudas para renovar os equipamentos de baños e cociñas

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2015 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma15), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria.

reforma_cocinaPrimeiro. Publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma15), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión; e convocar para 2015 o dito réxime de axudas.

Segundo. As entidades colaboradoras do programa Reforma15 son as encargadas de tramitar a solicitude de axuda (facer a reserva do crédito, presentar a solicitude e xuntar a documentación xustificativa da actuación).

Para poder ser beneficiario das axudas deberá presentarse unha solicitude axustada ao modelo de formulario normalizado que se inclúe como anexo II destas bases.

As solicitudes deberán presentalas as entidades colaboradoras exclusivamente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es , ou ben desde as páxinas web http://tramita.igape.es , http://www.igape.es/reforma15 , de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

As entidades colaboradoras poderán solicitar a súa adhesión a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e ata o 30 de outubro de 2015 (código de procedemento IG218).

O prazo de presentación de solicitudes de axuda (que inclúen a documentación xustificativa e a solicitude de cobro) comezará 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 16 de novembro de 2015, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito. Neste caso informarase do peche adiantado do prazo de solicitude a través da páxina web do Igape e no Diario Oficial de Galicia (código de procedemento IG219).

O prazo de xustificación da axuda estenderase ata o 30 de novembro de 2015.

Terceiro. Os créditos dispoñibles para concesións nesta convocatoria aboaranse con cargo á seguinte aplicación orzamentaria e polo seguinte importe:

Partida orzamentaria

2015

08.A1-741A-7802

2.800.000,00 €

O director xeral do Igape poderá ampliar o crédito e modificar a partida orzamentaria, logo de declaración de dispoñibilidade dos créditos nos termos referidos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, mediante resolución publicada para o efecto.

Así mesmo, non se poderán outorgar axudas por contía superior á que se determine na presente convocatoria, salvo que se realice unha nova convocatoria, ou se produza un incremento de créditos derivados dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito; ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo, ao abeiro do disposto no artigo 31.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, do cal se dará a correspondente publicidade no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. Poderase obter documentación normalizada ou información adicional sobre os procedementos administrativos que soportan esta convocatoria no Igape, a través dos seguintes medios:

1. Guía de procedementos e servizos.

2. Páxina web do Igape: http://www.igape.es

3. O teléfono de información do Igape: 900 81 51 51.

4. O enderezo electrónico: informa@igape.es

5. Presencialmente, nas oficinas do Igape indicadas no enderezo seguinte:

http://www.igape.es/es/que-e-o-igape/onde-estamos

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facer uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia, que é o 012 (desde o resto do Estado: 902 12 00 12).

Quinto. Os requisitos das letras c), e), f), h), i), k), l), m) e n) do artigo 20.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, indícanse nas bases anexas a esta resolución.

Sexto. Publicar o convenio de colaboración para as axudas a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma15), ao cal se deben adherir as entidades colaboradoras.

(…)


DOG nº183 do 24 de setembro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.