Aprobación definitiva da delimitación do núcleo rural de Vilane, parroquia de San Xoán de Antas (Concello de Antas de Ulla, Lugo)

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2015, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, sobre aprobación definitiva da delimitación do solo do núcleo rural de Vilane, na parroquia de San Xoán de Antas, do concello de Antas de Ulla (Lugo) (expediente PTU-LU-12/011).

delimitacion_nucleo_Vilane_Antas_UllaO Concello de Antas de Ulla remitiu documentación correspondente ao expediente de referencia, con proxecto subscrito polo arquitecto Javier Alonso Dávila, para os efectos previstos na disposición adicional 2ª.2, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Analizada a documentación achegada e vista a proposta subscrita pola Subdirección Xeral de Urbanismo en relación coa anterior resolución desta SXOTU do 10.6.2014, resulta:

I. Antecedentes.

a) O concello de Antas de Ulla carece de instrumento de planeamento xeral e dispón unicamente dun proxecto de delimitación de solo urbano aprobado o 14 de marzo de 1977; rexéndose fóra do seu ámbito polas normas de aplicación directa da LOUGA e, no que non se opón a estas, polas Normas complementarias e subsidiarias de planeamento provincial aprobadas o 3.4.1991.

b) Constan terse realizado as seguintes actuacións de tramitación deste expediente:

– Información pública (28.10.2011-10.12.2011) con anuncios en El Progreso do 27 de outubro, La Voz de Galicia do 3 de novembro e no Diario Oficial de Galicia do 17 de novembro de 2011. Non se presentaron alegacións.

– Aprobación provisoria do proxecto en data 29.12.2011.

– Informe da Demarcación Estatal de Estradas en Galicia do 3.10.2013, favorable.

– Aprobación provisoria do proxecto modificado en data 14.10.2013.

– Resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo do 10.6.2014 que require a corrección de deficiencias.

– Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do 14.3.2014, favorable condicionado á corrección das deficiencias do punto de «Medidas protectoras e correctoras».

– Aprobación provisoria do novo proxecto modificado en data 30.12.2014.

II. Contido.

a) Proponse a delimitación, como núcleo rural complexo, do asentamento poboacional tradicional de Vilane, pertencente á parroquia de San Xoán de Antas.

b) O núcleo conta con topónimo recoñecido no Nomenclátor da Xunta de Galicia (Decreto 6/2000).

c) O proxecto recoñece o sistema viario público existente, mantendo as aliñacións existentes, e determina os terreos edificables do asentamento e terreos destinados a zonas verdes, espazos libres e equipamentos, ao mesmo tempo que xustifica o cumprimento do grao de consolidación mínima exixido pola lei. Identifícanse varios bens de valor cultural (o pazo de Vilane e mais 8 hórreos).

III. Análise, consideracións e observacións.

a) Adáptase o proxecto aos informes emitidos pola DEEG e DXPC.

b) Establécense, xustificadamente respecto das características das parcelas edificadas do núcleo, as determinacións establecidas nas letras d) e f) do artigo 56.1 da LOUG, de acordo coa disposición adicional 2ª desta lei.

c) Exclúese o ámbito NRC-3 do núcleo de Vilane.

d) Redelimítanse os ámbitos dos subtipos histórico-tradicional e común dun xeito máis acorde coas características do núcleo.

e) Xustifícase adecuadamente a consolidación edificatoria do núcleo con respecto ao número de parcelas edificables, as edificadas e as condicións de edificación establecidas.

De acordo co punto 2 da Disposición adicional segunda da LOUG, e co artigo 12.1.b do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a competencia para resolver sobre a aprobación definitiva dos expedientes de delimitación de solo de núcleos rurais corresponde á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

IV. Resolución

Visto canto antecede,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar definitivamente o proxecto de delimitación do núcleo de Vilane, parroquia de San Xoán de Antas, do concello de Antas de Ulla.

Segundo. Contra esta resolución cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Terceiro. Notifíquese ao concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia.


DOG nº167 do 2 de setembro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s