Información pública das novas afeccións do parque eólico Monte Tourado-Eixe (Concello de Vimianzo. A Coruña)

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, das novas afeccións do proxecto do parque eólico Monte Tourado-Eixe, no concello de Vimianzo, na provincia da Coruña (expediente IN661A 2011/20).

canon_eolicoMediante Resolución do 25 de xuño de 2012, a Xefatura Territorial da Coruña, someteu a información pública a solicitude de autorización administrativa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a aprobación do proxecto de execución, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental do parque eólico de Monte Tourado-Eixe, no concello de Vimianzo, na provincia da Coruña (expediente IN661A 2011/20-1).

A Dirección Xeral de Enerxía e Minas por Resolución do 7 de outubro de 2014 autorizou a Fenosa Wind, S.L. a modificación do proxecto do dito parque eólico que comporta un desprazamento da posición dun aeroxerador do parque, para así manter as distancias regulamentarias a núcleos urbanos, liñas eléctricas e parques eólicos xa existentes.

As coordenadas definitivas dos aeroxeradores do parque eólico Monte Tourado-Eixe son:

CÓDIGO

X-UTM HUSO 29

Y-UTM HUSO 29

1

498.873,00

4.770.651,00

2

499.113,00

4.770.630,00

3

499.298,00

4.770.476,00

4

499.496,00

4.770.327,00

5

499.580,00

4.770.091,00

6

499.490,00

4.769.364,00

7

499.627,00

4.769.130,00

8

498.756,00

4.768.997,00

9

498.898,00

4.768.785,00

10

499.059,00

4.768.595,00

11

499.372,00

4.768.107,00

12

499.596,00

4.769.789,00

Así, en cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, sométese a información pública a declaración de utilidade pública das novas afeccións xeradas polo parque eólico Monte Tourado-Eixe no concello de Vimianzo promovido pola empresa Fenosa Wind, S.L.e que figuran relacionadas no anexo I que se insire a esta resolución.

Igualmente, e como consecuencia desta modificación, os predios indicados no anexo II a esta resolución e que foron incluídas na información pública derivada da Resolución do 25 de xuño de 2012 resultan agora desafectadas, polo que as persoas titulares deses predios serán debidamente notificados da dita desafección.

Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

O que se fai público para o coñecemento xeral dos propietarios dos predios que figuran nas relacións anexas a esta resolución, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente, na Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, sita no Edificio Administrativo Monelos, rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de trinta días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Esta publicación faise igualmente para os efectos da publicación facultativa recollida no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, en relación cos interesados que sexan descoñecidos, ou cando se ignore o lugar ou o medio da notificación ou ben, intentada a notificación, non se puidese realizar. As dilixencias relativas ao expediente entenderanse co Ministerio Fiscal nos supostos previstos no artigo 5 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa

A Coruña, 27 de xullo de 2015

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I
Relación de novas afeccións do parque eólico Monte Tourado-Eixe

Parcela

Propietario

Afeccións (m2)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Apelidos e nome

Pleno dominio

Serv. de paso

Serv. de voo

Concello

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

T. met.

Sub.

Vial

Gabia

1

Vimianzo

54

82

Monte veciñal

Prado

Concello de Vimianzo

280,00

14

Vimianzo

54

28

Tras da Cruz

Piñeiral

Arias Rojo Andrés, hdros.

1.573,00

41,00

1.272,00

15

Vimianzo

54

27

Tras da Cruz

Prado

Espasandín Cancela Patricio

403,00

15,00

16

Vimianzo

54

510

Tras da Cruz

Piñeiral

Canosa López Isolina

1.126,00

41,00

21

Vimianzo

54

463

Tras da Cruz

Eucaliptal

Arias Rojo Lucinda

Rpte.: Andrés Costa Arias

74,00

13,00

22

Vimianzo

54

462

Tras da Cruz

Eucaliptal

Arias Rojo Severino

81,00

14,00

27

Vimianzo

54

460

Tras da Cruz

Eucaliptal

Canosa López Isolina

125,00

18,00

38

Vimianzo

41

1032

Entre Regos

Matogueira

Aguiar Bermúdez José

33,00

46,00

7,00

1.205,00

44

Vimianzo

41

1038

Entre Regos

Matogueira

Trillo Barbeira José, hdro.

Rpte: José Manuel Lema Rodríguez

284,00

13,00

503,00

45

Vimianzo

41

1039

Entre Regos

Matogueira

Leis Pérez Concepción, hdros.

296,00

13,00

47

Vimianzo

41

1041

Entre Regos

Matogueira

Valiña Riveiro Andrés, hdros. Rpte.: Valiña Moreira Paulino

329,00

12,00

63

Vimianzo

41

1082

Brañas Seoanas

Matogueira

Espasandín Cancela Patricio

611,00

818,00

45,00

67

Vimianzo

43

341

Camposa de Arriba

Prado

En investigación

149,00

21,00

70

Vimianzo

41

1081

Brañas Seoanas

Matogueira

Arias Canosa Clarisa

677,00

37,00

92

Vimianzo

41

1071

Brañas Seoanas

Matogueira

Blanco Pereiro José, hdros.

Rpte.: M. Dolores Blanco Vázquez

220,00

15,00

95

Vimianzo

41

1068

Brañas Seoanas

Matogueira

Blanco Pereiro Cándido, hdra.

M. Dolores Blanco Vázquez

247,00

14,00

106

Vimianzo

41

1062

Brañas Seoanas

Matogueira

En investigación

443,00

270,00

32,00

107

Vimianzo

41

1061

Brañas Seoanas

Matogueira

En investigación

388,00

254,00

30,00

108

Vimianzo

41

1060

Brañas Seoanas

Matogueira

En investigación

436,00

287,00

35,00

114

Vimianzo

43

87

Canle da Xota

Eucaliptal

Mourelle Suárez Manuel

287,00

18,00

731,00

163

Vimianzo

43

65

Jandras do Río

En investigación

413,00

167

Vimianzo

41

431

Canle dos Ratos

Matogueira

Santos Caamaño José

Rioboo Casais Damiana

74,00

415,00

169

Vimianzo

41

912

Rego do Cebro

Matogueira

Concello de Vimianzo

314,00

6.022,00

24.057,00

1.105,00

9.187,00

171

Vimianzo

43

581

Pedralonga

Eucaliptal

Cdade. Veciños Areosa AR

628,00

7.749,00

3.921,00

174,00

12.403,00

172

Vimianzo

43

1

Pedra Longa

Prado

Cdade. Veciños Areosa AR

314,00

4.911,00

364,00

163,00

12.291,00

175

Vimianzo

41

44

Rego do Cebro

Matogueira

García Otero María Carmen

Rpte: Juan Carlos Ballesteros

39,00

486,00

18,00

176

Vimianzo

41

112

Rego do Cebro

Matogueira

Ramos Mourelle Manuel, hdros. Rpte.: Daniel Ramos Moreira

163,00

214,00

9,00

178

Vimianzo

41

41

Rego do Cebro

Matogueira

Valiña Alborés Jesús, hdros. Repres.: José Valiña Moreira

116,00

436,00

21,00

180

Vimianzo

41

39

Rego do Cebro

Matogueira

Santos Rioboo María e outros

313,00

15,00

185

Vimianzo

41

35

Rego do Cebro

Matogueira

Leis Pérez Concepción, hdros.

165,00

7,00

186

Vimianzo

41

34

Rego do Cebro

Matogueira

Trillo Barbeira José, hdro.

Rpte.: José Manuel Lema Rodríguez

439,00

20,00

196

Vimianzo

41

3

Lomba

Matogueira

Leis Pérez Concepción, hdros.

998,00

194,00

197

Vimianzo

41

4

Lomba

Matogueira

Trillo Barbeira José, hdro.

Rpte.: José Manuel Lema Rodríguez

144,00

640,00

498,00

198

Vimianzo

41

5

Lomba

Matogueira

Vázquez Santos Ramón

37,00

162,00

973,00

200

Vimianzo

43

633

Pedra Longa

Eucaliptal

Cdade. Veciños Areosa AR

133,00

379,00

37,00

3.064,00

201

Vimianzo

41

780

Prado Novo

Matogueira

Trillo Caamaño Manuel

134,00

202

Vimianzo

41

779

Prado Novo

Matogueira

Arias Canosa Clarisa

212,00

203

Vimianzo

41

777

Prado Novo

Matogueira

Canosa López Isolina

167,00

204

Vimianzo

41

773

Prado Novo

Matogueira- pasto

Canosa López Isolina

1.255,00

205

Vimianzo

41

1027

Entre Regos

Matogueira

Caamaño Valiña Celestino

121,00

206

Vimianzo

41

1028

Entre Regos

Matogueira

Caamaño Valiña Celestino

433,00

207

Vimianzo

41

1029

Entre Regos

Matogueira

Lema Bermúdez Jesús Manuel

726,00

208

Vimianzo

43

351

Camposa

Prado

Rey Pais Jesús

Rpte.: Tino

536,00

209

Vimianzo

43

101

Confurco

Eucaliptal

Mourelle Lema María Pilar

Rpte.: Emiliano Rial Suárez

442,00

210

Vimianzo

43

99

Canle da Xota

Matogueira

Mourelle Suárez Manuel

149,00

211

Vimianzo

41

436

Canle dos Ratos

Matogueira

Mouzo García Marcial, hdros.

33,00

212

Vimianzo

41

435

Canle dos Ratos

Matogueira

Rioboo Trillo Carmen

182,00

216

Vimianzo

41

7

Lomba

Matogueira

Lema Pérez Antonia, hdros.

Rpte.: Carmen González Andrade

865,00

217

Vimianzo

41

8

Lomba

Matogueira

Rioboo Caamaño Manuela

42,00

218

Vimianzo

41

1107

Costa a Serramo

Eucaliptal

Concello de Vimianzo

1.543,00

Zapata (Cim.), plataforma (Plat.), torre meteorolóxica (T. met.), subestación e edificio de control (Sub.): superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados.

Vial: servidume de paso das vías polas que circularán os transportes durante a construción do parque así como durante a súa etapa de mantemento.

Zanxa: servidume de paso da liña soterrada de media tensión.

Voo: servidume de voo das pas dos aeroxeneradores.

ANEXO II
Relación de desafeccións do parque eólico Monte Tourado-Eixe

Parcela

Propietario

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Apelidos e nome

Concello

Pol.

Parc.

2

Vimianzo

54

476

Pedras Sopostallo

Matogueira

Canosa López Isolina

3

Vimianzo

54

475

Pedras Sopostallo

Matogueira

Arias Canosa Clarisa

4

Vimianzo

54

474

Canle dos Osos

Matogueira

Sanmartín Mourelle José

5

Vimianzo

54

473

Canle dos Osos

Matogueira

Amigo Antelo Basilisa

6

Vimianzo

54

512

Canle dos Osos

Matogueira

Agulleiro Formoso Manuel, hdro. Filipe Bieito Agulleiro Malvarez

7

Vimianzo

54

34

Canle dos Osos

Matogueira

Formoso Figueira Benito

8

Vimianzo

54

33

Canle dos Osos

Matogueira

Sanmartín Pérez Desiderio, Freire Sanmartín Florinda, Freire Sanmartín Dulzura

10

Vimianzo

54

95

Prado Lisboa

Piñeiral

Arias Rojo Andrés, hdros.

18

Vimianzo

54

81

Pedra Mosqueira

Eucaliptal

Arias Infesta Manuel

19

Vimianzo

54

80

Pedra Mosqueira

Eucaliptal

Arias Rojo Lucinda. Rpte.: Andrés Costa Arias

24

Vimianzo

54

5

Tras da Cruz

Piñeiral

Arias Rial Modesto

25

Vimianzo

54

4

Tras da Cruz

Eucaliptal

Canosa López Isolina

28

Vimianzo

43

315

Monte de Aguiar

Matogueira

Concello de Vimianzo

52

Vimianzo

43

330

Camposa de Arriba

Prado

Santos Martínez Remedios

53

Vimianzo

43

579

Pedralonga

Eucaliptal

Santos Martínez Emilio

54

Vimianzo

43

578

Pedralonga

Eucaliptal

Santos Martínez Lourdes

55

Vimianzo

43

331

Camposa de Arriba

Prado

Graíño Varela Consuelo, hdra. Celsa Vázquez Graíño

56

Vimianzo

43

333

Camposa de Arriba

Prado

Pose Calo María Rosalía, hdra. Esperanza Pose Rioboo

57

Vimianzo

43

334

Camposa de Arriba

Prado

Pazos Blanco Braulio

58

Vimianzo

43

335

Camposa de Arriba

Prado

Blanco Pereiro María, hdra. Carmen Tomé Blanco

59

Vimianzo

43

336

Camposa de Arriba

Prado

Blanco Ramos María

64

Vimianzo

43

337

Camposa de Arriba

Prado

Santos Martínez Remedios

65

Vimianzo

43

338

Camposa de Arriba

Prado

Mourelle Pose Roberto

66

Vimianzo

43

339

Camposa de Arriba

Prado

Graíño Varela Consuelo, hdra. Celsa Vázquez Graíño

68

Vimianzo

43

689

Camposa

Prado

López Calo Modesto

69

Vimianzo

43

658

Prado da Camposa

Matogueira

López Calo Amparo, López Calo Carmen, López Calo Manuela, hdros. Rpte.: Genaro Saiz

88

Vimianzo

43

635

Canle da Xota

Eucaliptal

Calo Suárez María Josefa. Rpte.: Severino

89

Vimianzo

43

96

Canle da Xota

Eucaliptal

López Pose Ramiro

101

Vimianzo

43

95

Canle da Xota

Eucaliptal

Rey Pais Jesús. Rpte.: Tino

102

Vimianzo

43

94

Canle da Xota

Eucaliptal

Amigo Martínez Isolina

103

Vimianzo

43

93

Canle da Xota

Eucaliptal

Blanco Pereiro José, hdros. Rpte.: M. Dolores Blanco Vázquez

104

Vimianzo

43

92

Canle da Xota

Eucaliptal

Mourelle Mourelle Francisco

105

Vimianzo

43

91

Canle da Xota

Eucaliptal

Mourelle Lema María Pilar. Rpte.: Emiliano Rial Suárez

111

Vimianzo

43

90

Canle da Xota

Eucaliptal

Santos Martínez Remedios

144

Vimianzo

41

447

Canle dos Ratos

Matogueira

García Martínez Jesús

145

Vimianzo

41

443

Canle dos Ratos

Matogueira

Mouzo Castiñeira María Amparo


DOG nº158 do 20 de agosto de 2015

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.