Aprobación definitiva parcial do PXOM de Coristanco (A Coruña)

ORDE do 28 de xullo de 2015 de aprobación definitiva parcial do Plan xeral de ordenación municipal de Coristanco (A Coruña)

concello_CoristancoO Concello de Coristanco remite o Plan Xeral de Ordenación Municipal en solicitude da súa aprobación definitiva, conforme o establecido no artigo 85.7 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Logo de analizar o expediente administrativo e os documentos que integran o PXOM de Coristanco, e vista a proposta literal que nesta mesma data eleva a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, resulta:

I. Antecedentes.

I.1. Planeamento municipal vixente.

O Concello de Coristanco conta na actualidade cun plan xeral de ordenación municipal aprobado definitivamente o 15 de maio de 2000, con dúas modificacións puntuais aprobadas definitivamente en datas 16 de marzo de 2003 e o 26 de marzo de 2010 e dous plans de sectorización en desenvolvemento dos solos urbanizables non delimitados APU-M1 (AD do 14 de abril de 2005) e APU-R7 (AD do 25 de setembro de 2006).

I.2. Avaliación ambiental estratéxica.

O 6 de novembro de 2008 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emite o documento de referencia para a avaliación ambiental estratéxica e o 19 de marzo de 2015 resolveu formular a memoria ambiental do PXOM de Coristanco.

I.3. Tramitación.

1. Con data do 7 de maio de 2012, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emitiu informe previo á aprobación inicial, de conformidade co artigo 85.1 da LOUG.

2. O Concello Pleno do 28 de novembro de 2012 aprobou inicialmente o PXOM e someteuno a información pública mediante anuncios nos xornais La Voz de Galicia e El Diario de Bergantiños (6 de decembro de 2012 e 5 de decembro de 2012 respectivamente) e no DOG do 31 de decembro de 2012. Simultaneamente, deuse audiencia aos concellos limítrofes de Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Santa Comba, Tordoia, Zas e Carballo.

3. En cumprimento da lexislación sectorial vixente emitíronse os seguintes informes:

a) En materia de estradas: informes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Axencia Galega de Infraestruturas) de datas 27 de xuño de 2013 (desfavorable) e 17 de novembro de 2014 (favorable condicionado); e da Deputación Provincial da Coruña de datas 14 de novembro de 2013 e 14 de outubro de 2014 (favorable condicionado).

b) En materia de patrimonio cultural: informes da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de datas 3 de decembro de 2013 (desfavorable) e 22 de xaneiro de 2015 (favorable condicionado).

c) En materia de augas: informes de Augas de Galicia da CMATI de datas 31 de xullo de 2013 (favorable con observacións) e do 18 de marzo de 2015 (favorable).

d) En materia de montes: informes do Servizo de Montes e Industrias Forestais da Consellería do Medio Rural e do Mar de datas 13 de decembro de 2010 e 6 de marzo de 2013.

e) Espazos naturais: informe da Dirección Xeral de Conservación da Natureza do 30 de setembro de 2013.

f) En materia de telecomunicacións: informe da Dirección Xeral de Telecomunicacións y Tecnoloxías da información, de data 29 de xaneiro de 2013.

g) En materia da afección das infraestruturas enerxéticas na planificación territorial e urbanística: informe da Subdirección Xeral de Planificación Enerxética do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de data 28 de febreiro de 2013.

h) En materia de minas: informe da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de data 18 de febreiro de 2013 (favorable con observacións) e Informe da Consellería de Economía e Industria sobre dereitos mineiros de data 20 de febreiro de 2013.

4. O Concello Pleno de Coristanco aprobou provisionalmente o documento do Plan xeral de ordenación municipal en sesión do 10 de abril de 2015.

II. Análise do plan e consideracións.

Segundo o disposto nos artigos 85.7 e 227 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, analizouse a integridade e suficiencia dos documentos que integran o plan, a súa conformidade coa lexislación urbanística vixente e a adecuación das súas determinacións á protección do medio rural; e a incidencia do plan sobre as materias de competencia autonómica e sobre as políticas autonómicas de desenvolvemento sustentable e a articulación das infraestruturas de carácter local cos elementos vertebradores do territorio de alcance supramunicipal.

O modelo de ordenación proposto polo PXOM de Coristanco axústase, en xeral, aos criterios fundamentais expresados na LOUG e ás exixencias de utilización racional dos recursos naturais, da paisaxe rural e do desenvolvemento equilibrado e sustentable do territorio, recoñecendo o sistema tradicional de asentamentos e establecendo para eles unha ordenación propia, definindo as necesarias proteccións nos terreos que as precisan e prevendo ámbitos para o futuro desenvolvemento de usos residenciais e produtivos, mellorando a ordenación urbanística vixente.

Porén, puidéronse observar as seguintes consideracións, que cómpre xustificar axeitadamente ou, noutro caso, corrixir:

Solo urbano.

1. En cumprimento do informe da Dirección Xeral de Conservación da Natureza do 30 de setembro de 2013, o PXOM debe limitar o crecemento do núcleo urbano de San Roque na zona situada fronte ao solo urbano comercial.

2. Obsérvanse ámbitos de solo urbano precisados de actuacións illadas para acadar a totalidade dos preceptivos servizos urbanísticos:

– San Roque: rúa ao norte da estación de servizo; tramo da rúa do Calvario entre a estrada xeral e a travesía da Charrúa; e parte alta da rúa Cancelo.

– Bormoio: contorno da rúa do Marco e do polideportivo.

Solo de núcleo rural.

1. A delimitación dalgúns ámbitos de solo de núcleo rural común non semella congruente coa estrutura e morfoloxía dos asentamentos tradicionais pois formúlanse delimitacións artificiosas ou establécense continuidades forzadas entre asentamentos tradicionais:

– Parroquia de Santa Baia de Castro: núcleo de Castro.

– Parroquia de Cuns: núcleo do Pazo da Trabe novo.

– Parroquia de Erbecedo: núcleos dos Loureiros-O Carballás-O Pumariño-A Torre; e A Pomba-Os Cucheiros-A Cepa.

– Parroquia de Oca: núcleos de Montecelo e Oca novo.

– Parroquia de Seavia: núcleo de Buxán novo centro.

– Parroquia de Valenza: núcleo da Serra.

2. Proxéctanse crecementos inxustificados na periferia dos núcleos comúns de:

– Parroquia de Coristanco: núcleos de San Paio novo; A Costa do Carrizal; e As Tarandeiras novo.

– Parroquia de Couso: Núcleos de Brenlla novo e A Furoca novo.

– Parroquia de Erbecedo: núcleos dos Loureiros, A Braña e A Pedreira-A Cereixa.

– Parroquia de Oca: núcleo de Carantos novo.

– Parroquia de San Xusto: núcleo de Rececinde novo.

– Parroquia de Traba: núcleo de Muíño Seco novo.

Solo urbanizable.

De conformidade coa determinación 3.1.4 das DOT, o PXOM deberá fundamentar as súas previsións nun diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas no horizonte temporal para o cal se formula o plan. Considerando a capacidade edificatoria residencial dos ámbitos do solo urbano, núcleos rurais e do solo urbanizable delimitado, non semella axeitada a previsión do solo urbanizable non delimitado situado ao norte da estrada AC-552.

Normativa.

O artigo 3.2.3 da normativa deberá axustarse ao sinalado no artigo 48 da LOUG, que prohíbe expresamente o uso residencial en sotos e semisotos.

Documentación.

No estudo do Modelo de asentamento poboacional non se achegan as fichas dos núcleos das Codeseiras, A Esfarrapa, Bardoio, Centiña, As Tarandeiras e A Rabuxenta.

Cómpre revisar a estratexia de actuación en que figuran actuacións que xa non inclúe o PXOM (pax. 8 da estratexia de actuación).

A competencia para resolver sobre a aprobación definitiva do planeamento xeral corresponde á conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de conformidade co disposto nos artigos 89 e 93.4 da LOUG, e no artigo 1 do Decreto 44/2012, de 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da CMATI.

III. Resolución.

En consecuencia, e visto o que antecede, resolvo:

1. Outorgar a aprobación definitiva parcial ao Plan xeral de ordenación municipal de Coristanco, de acordo co establecido no artigo 85.7.a) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia, con suxeición ás consideracións sinaladas no punto II anterior, deixando en suspenso, nomeadamente:

– Ámbitos de solo urbano correspondentes a crecemento do núcleo urbano de San Roque, na zona situada fronte ao solo urbano comercial; rúa ao norte da estación de servizo; tramo da rúa do Calvario entre a estrada xeral e a travesía da Charrúa; e parte alta da rúa Cancelo; contorno da rúa do Marco e do polideportivo.

– Núcleos rurais de Castro; O Pazo da Trabe novo; Os Loureiros-O Carballás-O Pumariño-A Torre; Montecelo; Oca novo; Buxán novo centro; A Serra; San Paio novo; A Costa do Carrizal; As Tarandeiras novo; Brenlla novo; A Furoca novo; A Braña; A Pedreira-A Cereixa; Carantos novo; Rececinde novo e Muíño Seco novo.

– Solo urbanizable non delimitado situado ao norte da estrada AC-552.

2. O Concello deberá emendar as deficiencias sinaladas, elaborar un novo documento coas correccións indicadas e, logo da súa aprobación polo pleno da corporación, elevalo mesmo ante esta consellería para a súa aprobación definitiva.

3. De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente.

4. Notifíquese esta orde ao Concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia.

5. Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.


DOG nº151 do 11 de agosto de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.