Información pública da aprobación do proxecto do parque eólico A Ruña II nos concellos de Mazaricos e Dumbría (A Coruña)

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a aprobación do proxecto de execución, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental referidos ao proxecto do parque eólico A Ruña II nos concellos de Mazaricos e Dumbría na provincia da Coruña (expediente IN661A-2010/010-1).

parque_eolicoEn cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, sométese a información pública a solicitude presentada por Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. para as instalacións que se describen a seguir:

Título: parque eólico A Ruña II.

Solicitante: Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U.

Domicilio social: rúa Carreira do Conde, nº 2, 1º B, 15701 Santiago de Compostela.

Concellos afectados: Mazaricos e Dumbría, provincia da Coruña.

Superficie afectada: 13.33 km2.

Coordenadas da poligonal:

Vértice nº

Coordenada X

Coordenada Y

V1

494.000

4.755.973

V2

494.866

4.755.972

V3

496.078

4.754.557

V4

496.197

4.753.156

V5

496.886

4.751.845

V6

497.051

4.751.866

V7

497.199

4.751.294

V8

497.261

4.751.306

V9

497.311

4.751.034

V10

497.127

4.751.024

V11

496.914

4.751.012

V12

496.626

4.750.996

V13

494.000

4.751.000

V14

492.795

4.753.106

V15

493.000

4.754.000

V16

494.000

4.754.000

As coordenadas dos aeroxeradores son:

Coordenadas UTM (HUSO 29. MAP DATUM ED1950)

Aero

Coordenada X

Coordenada Y

AG 01

494.688,70

4.755.633,79

AG 02

494.795,11

4.754.748,86

AG 03

495.887,72

4.753.732,71

AG 04

495.192,19

4.751.996,64

AG 05

493.992,41

4.752.095,69

AG 06

493.459,87

4.752.720,23

AG 07

493.294,39

4.752.933,56

Características técnicas do parque eólico:

* 7 aeroxeradores, cunha potencia nominal unitaria de 3.000 kW.

* Potencia total admitida: 21 mW.

* Produción neta anual estimada: 70.800 MWh/ano.

* Orzamento total: 25.847.375,66 €.

Características técnicas da infraestrutura eléctrica de xeración, transformación e interconexión:

* 7 transformadores de 3.140 kVA instalados no interior do aeroxerador cunha tensión nominal primaria de 30 kV, unha tensión nominal secundaria en baleiro de 12 kV.

* Rede subterránea de interconexión entre as máquinas existentes, a 30 kV.

Obxecto da información pública:

– A autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución, e a declaración de utilidade pública das instalacións. Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

– O estudo de impacto ambiental.

– O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo que se insire nesta resolución.

O que se fai público para o coñecemento xeral dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a esta resolución, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente, na Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, sita no Edificio Administrativo Monelos, rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de trinta días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Para os mesmos efectos, e no mesmo prazo de trinta días, poderá ser examinado o proxecto de execución, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental correspondente nos concellos de Mazaricos e Dumbría, así como o estudo de impacto ambiental na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Coruña.

Esta publicación faise igualmente para os efectos da publicación facultativa recollida no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, en relación cos interesados que sexan descoñecidos, ou cando se ignore o lugar ou o medio da notificación ou ben, intentada a notificación, non se puidese realizar. As dilixencias relativas ao expediente entenderanse co Ministerio Fiscal nos supostos previstos no artigo 5 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

A Coruña, 22 de xuño de 2015

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña


ANEXO
Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico A Ruña II

Parcela

Propietario

Pleno dominio

Servidumes

Polígono

Parc.

Concello

Lugar

Cultivo

Nome

Zapata

Plataforma

Vial

Gabia

Voo

P.E.

O.T.

1

30

68

Mazaricos

Riba de Anllares

Piñeiral madeireiro

Antonio Velo González

278

4.467

4.467

2

30

67

Mazaricos

Riba de Anllares

Piñeiral madeireiro

Manuela María Santabaya Núñez

388

948

409

5.771

13.961

13.961

3

30

66

Mazaricos

Riba de Anllares

Piñeiral madeireiro

Hdros. Antonio Fernández González (Hoy José Antonio Fernández)

1.637

1.637

4

31

63

Mazaricos

Costa Carballos

Matogueira

Veciños de Campelo

1.610

16.660

10.035

1.958

7.448

56.274

5

2

137

Mazaricos

Prado Vello

Matogueira

Benito Cives Estalote

1.920

1.055

5.995

6

2

138

Mazaricos

Prado Vello

Matogueira

Antonio Velo González

7

91

267

7

2

136

Mazaricos

Prado de Felex

Matogueira

Benito Cives Estalote

1.220

1.920

8

2

135

Mazaricos

Prado de Felex

Matogueira

José Gesto Caamaño

3.263

3.406

9

2

134

Mazaricos

Prado de Felex

Matogueira

Clementina Cancela Liñares

1.223

1.223

10

2

133

Mazaricos

Riba da Ladeira

Matogueira

Benito Cives Estalote

579

579

11

2

122

Mazaricos

Riba da Ladeira

Matogueira

Manuel Trillo Mourelos

391

391

12

2

121

Mazaricos

Riba da Ladeira

Matogueira

Dosinda Cives Antelo

134

134

13

2

140

Mazaricos

Monte Meán

Matogueira

Benito Cives Estalote

344

2.595

419

816

6.386

14.573

14.700

14

2

139

Mazaricos

Monte Meán

Matogueira

Antonio Velo González

57

187

634

15

2

141

Mazaricos

Monte Meán

Matogueira

José Gesto Caamaño

5.233

5.233

16

33

41

Mazaricos

O Campo

Matogueira

Concello de Mazaricos

3.766

1.403

14.993

17

32

12

Mazaricos

Prado Parrulo

Matogueira

Concello de Mazaricos

5.755

5.199

33.345

18

55

79

Mazaricos

Monteagudo

Matogueira

C.M.V.M.C. de Monteagudo

364

19

55

1

Mazaricos

Lapedo

Matogueira

C.M.V.M.C. de Monteagudo

482

2.545

12.482

8.012

9.155

23.119

63.073

20

54

12

Mazaricos

Monte de Ruña

Matogueira

Veciños de Vilarcobo

981

766

177

5.130

5.502

21

54

1

Mazaricos

Prado da Basteira

Matogueira

Alianza Cambeiro Carreira

345

26

77

2.572

22

54

2

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

Alianza Cambeiro Carreira

2.551

23

33

57

Mazaricos

Prado da Basteira

Matogueira

Alianza Cambeiro Carreira

3.960

24

33

55

Mazaricos

Prado de Abaixo

Piñeiral madeireiro

Manuel Abuelo Carreira

3.963

25

54

3

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

Manuel Abuelo Carreira

2.593

26

54

4

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

Manuel Abuelo Carreira

1.291

27

54

5

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

Alianza Cambeiro Carreira

930

28

33

52

Mazaricos

Monte da Ruña

Piñeiral madeireiro

Alianza Cambeiro Carreira

957

29

33

53

Mazaricos

Monte da Ruña

Piñeiral madeireiro

Concello de Mazaricos

5.535

30

54

6

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

Concello de Mazaricos

929

31

54

7

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

José Carballo Moreira

706

32

54

8

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

José Carballo Moreira

3.515

33

54

12

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

37

2.594

34

54

9

Mazaricos

Monte da Ruña

Piñeiral madeireiro Pastos

Manuel Abuelo Carreira

2.030

35

54

10

Mazaricos

Monte da Ruña

Piñeiral madeireiro Matogueira

Ana Carreira Cancela

1.536

36

54

11

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

Concello de Mazaricos

250

37

33

54

Mazaricos

Pinar do Medio

Eucaliptos

Manuel Abuelo Carreira

3.336

38

33

7

Mazaricos

Prado Xesteiro

Matogueira

Ana Carreira Cancela

141

39

33

6

Mazaricos

Estivada Vella

Prado

Ana Carreira Cancela

799

40

37

234

Mazaricos

Vadelameiro

Piñeiral madeireiro Pastos

Joaquina Cibes Antelo e Cipriano Cancela Lado

6.921

41

54

17

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

198

42

54

23

Mazaricos

Prado Novo

Matogueira

Joaquina Cibes Antelo e Cipriano Cancela Lado

1.921

43

54

22

Mazaricos

Prado Novo

Matogueira

Joaquina Cibes Antelo e Cipriano Cancela Lado

1.618

44

54

21

Mazaricos

Prado Novo

Matogueira

Joaquina Cibes Antelo e Cipriano Cancela Lado

1.318

45

54

20

Mazaricos

Monte da Ruña

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

8.579

46

37

60

Mazaricos

Monte da Gandarela

Piñeiral madeireiro

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

12.410

47

53

1

Mazaricos

Monte da Ruña

Piñeiral madeireiro Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

3.255

5.820

28.021

48

409

350

Mazaricos

Monte Comunal

Matogueira

Concello de Mazaricos

364

2.478

3.489

7.885

9.331

27.153

8.638

49

4

407

Mazaricos

Prado de Laxe

Prado

Hdros. Manuel Sambade Martínez

16

50

4

409

Mazaricos

Prado Novo

Carballeira

Joaquín Carreira Rey

168

51

4

410

Mazaricos

Prado Vello

Carballeira

José Pérez Lago

275

52

4

412

Mazaricos

Prado Novo

Prado

Joaquín Carreira Rey

4.163

53

4

369

Mazaricos

Fonte Galiñas

Prado

José Pérez Lago

408

54

4

370

Mazaricos

Fonte Galiñas

Prado

José Pérez Lago

124

55

4

367

Mazaricos

Fialino

Prado

Joaquín Carreira Rey

34

649

56

4

368

Mazaricos

Corrales

Prado

Joaquín Carreira Rey

38

95

1.597

57

4

366

Mazaricos

Leiras Cativas

Prado

Dolores Rey Lema

38

98

58

4

413

Mazaricos

Corrales

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

301

884

59

4

414

Mazaricos

Corrales

Matogueira

José Pérez Cerviño

40

333

815

60

404

206

Mazaricos

Corrales

Matogueira

Descoñecido

129

178

61

4

415

Mazaricos

Corrales

Matogueira

José Pérez Cerviño

4

103

62

4

416

Mazaricos

Herbal de Abaixo

Prado

José Pérez Lago

210

63

48

28

Mazaricos

Tras do Xeixo

Piñeiral madeireiro Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

5.795

17.902

64

48

30

Mazaricos

Campo da Pedra

Prado

Concello de Mazaricos

108

233

65

4

426

Mazaricos

Campo Lexoso

Prado

José Pérez Lago

618

66

4

427

Mazaricos

Porreira

Matogueira

Josefina Blanco Oreiro

395

25

1.845

67

4

428

Mazaricos

Porreira

Matogueira

Amable María Cambeiro López

544

172

1.761

68

406

165

Mazaricos

Carballeiras

Matogueira

C.M.V.M.C. de Enxilde

390

2.572

4.686

3.684

8.027

21.679

35.835

69

4

430

Mazaricos

Chanceira

Matogueira

María Luisa Pérez Gutiérrez y otra

1.304

4.939

4.939

70

4

431

Mazaricos

Chanceira

Matogueira

Benito Antonio Lado Caamaño

31

31

71

4

438

Mazaricos

Pedra Sobre-Posta

Matogueira

Benito Antonio Lado Caamaño

733

733

72

403

807

Mazaricos

A Costa do Foriño

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

2.976

73

403

799

Mazaricos

Tras dos Agros

Piñeiral madeireiro

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

9.940

74

4

379

Mazaricos

Mixirica

Matogueira

Manuel Trillo Mourelos

2.215

75

4

378

Mazaricos

Mixirica

Prado

María del Carmen Trillo Baña

1.192

76

403

800

Mazaricos

Gatiñeiras

Piñeiral madeireiro Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

5.015

77

403

801

Mazaricos

Riba da Costa

Piñeiral madeireiro Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

4.784

78

403

798

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

737

4.520

10.525

4.636

18.396

75.222

105.480

79

403

784

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

28

68

338

558

558

80

403

783

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

59

47

250

537

537

81

403

782

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

58

43

204

793

793

82

403

781

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

71

52

185

634

634

83

403

780

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

35

43

63

469

469

84

403

779

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

40

5.058

5.058

85

403

778

Mazaricos

A Serra

Matogueira

C.M.V.M.C. de Xián-Furiño

1.897

1.897

86

52

105

Mazaricos

Monte Comunal

Matogueira

Concello de Mazaricos

4.460

11.677

20.610

87

57

47

Mazaricos

Monte Forestal

Matogueira

Concello de Mazaricos

1.548

1.032

Pleno dominio: corresponde á superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados polas zapatas e plataformas.

Servidumes de viais e gabias: corresponde á superficie de paso ocupada polas vías e polas gabias que albergan o cableado, incluíndo os foxos, noiros e os demontes.

Servidume de voo: corresponde a área de servidume de voo das pas dos aeroxeradores e está afectada pola prohibición de situar obstáculos de altura superior a 10 m.

P.E.: superficie de protección eólica afectada polas seguintes limitacións de dominio: -prohibición de situar obstáculos de altura superior a 10 m (construcións, árbores, postes e outros).

O.T.: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante un prazo de 18 meses.


DOG nº142 do 29 de xullo de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.