Subvencións á rehabilitación edificatoria e á rexeneración e renovación urbanas 2013-2016

plan_fomento_alquilerORDE do 10 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

(…)

ACORDO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases que rexerán na Comunidade Autónoma de Galicia a concesión de subvencións do programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal 2013-2016, regulado no Real decreto 233/2013, do 5 de abril.

2. Así mesmo, por medio desta orde procédese á convocatoria destas subvencións para a anualidade 2015.

CAPÍTULO II
Bases reguladoras

Artigo 2. Obxecto das bases reguladoras e réxime das subvencións

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios para a concesión das subvencións previstas no programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal 2013-2016 na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Estas axudas están destinadas a subvencionar a realización de actuacións de rehabilitación, que consisten na execución de obras e traballos de mantemento e intervención nas instalacións fixas e equipamento propio, así como nos elementos e espazos privativos comúns dos edificios de tipoloxía residencial colectiva que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que estean finalizados antes de 1981.

b) Que, polo menos, o 70 % da súa superficie construída sobre rasante teña uso residencial.

c) Que, polo menos, o 70 % das súas vivendas constitúa o domicilio habitual das persoas moradoras.

3. Excepcionalmente, admitiranse neste programa os edificios que, sen cumprir as condicións anteriores:

a) Presenten graves danos estruturais ou doutro tipo, que xustifiquen a súa inclusión no programa.

b) Se destinen na súa totalidade ao alugamento durante, polo menos, 10 anos, contados desde a recepción da axuda.

4. As subvencións concederanse polo procedemento de concorrencia competitiva, a través de convocatoria pública, seguindo a orde de prelación que resulte da valoración prevista nestas bases, ata esgotar o crédito dispoñible previsto na convocatoria.

Artigo 3. Actuacións subvencionables

1. Son subvencionables as actuacións dirixidas á conservación, á mellora da calidade e da sustentabilidade, así como á realización de axustes razoables en materia de accesibilidade, nos edificios de tipoloxía residencial colectiva.

2. Consideraranse actuacións subvencionables para a conservación as obras e traballos que se emprendan para emendar as seguintes deficiencias:

a) As detectadas, con carácter desfavorable, polo informe de avaliación do edificio ou informe de inspección técnica equivalente, relativas ao estado de conservación da cimentación, estrutura e instalacións.

b) As detectadas, con carácter desfavorable, polo informe de avaliación do edificio ou informe de inspección técnica equivalente, relativas ao estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras ou outros elementos comúns, cando se realicen en edificios declarados bens de interese cultural, catalogados, protexidos ou situados dentro de conxuntos histórico-artísticos e que, aínda non concorrendo as devanditas circunstancias, se executen simultaneamente con actuacións para a mellora da calidade e sustentabilidade que resulten subvencionables por este programa.

c) As que se realicen nas instalacións comúns de electricidade, fontanaría, gas, saneamento, telecomunicacións ou recollida e separación de residuos, co fin de adaptalas á normativa vixente.

3. Consideraranse actuacións subvencionables para a mellora da calidade e sustentabilidade nos edificios, as seguintes:

a) A mellora da envolvente térmica do edificio para reducir a súa demanda enerxética de calefacción ou refrixeración, mediante actuacións de mellora do seu illamento térmico, a substitución de carpintarías e acristalamentos dos ocos ou outras de similar natureza. En todo caso, deberá cumprirse o establecido no documento básico do código técnico da edificación DB-HE1.

b) A instalación de sistemas de calefacción, refrixeración, produción de auga quente sanitaria e ventilación para o acondicionamento térmico ou o incremento da eficiencia enerxética dos xa existentes.

c) A instalación de equipamento de xeración ou que permitan a utilización de enerxías renovables que reduzan o consumo de enerxía convencional térmica ou eléctrica do edificio.

d) A mellora da eficiencia enerxética das instalacións comúns de ascensores e iluminación, do edificio ou da parcela.

e) A mellora das instalacións de subministración e instalación de mecanismos que favorezan o aforro de auga, así como a implantación de redes de saneamento separativas no edificio e doutros sistemas que favorezan a reutilización das augas grises e pluviais no propio edificio ou na parcela ou que reduzan o volume de vertedura ao sistema público da rede de sumidoiros.

f) A mellora ou acondicionamento de instalacións para a axeitada recollida e separación dos residuos domésticos no interior dos domicilios e nos espazos comúns das edificacións.

g) As actuacións que supoñan unha mellora dos parámetros establecidos no documento básico do código técnico da edificación DB-HR, de protección contra o ruído.

h) O acondicionamento dos espazos privativos da parcela para mellorar a permeabilidade do chan, adaptar a xardinaría a especies de baixo consumo hídrico, optimizar os sistemas de rega e outras actuacións bioclimáticas de similar natureza.

4. Consideraranse actuacións para realizar os axustes razoables en materia de accesibilidade as que adecuen os edificios e os accesos ás vivendas e locais á normativa vixente. En particular:

a) A instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade, incluíndo os adaptados ás necesidades de persoas con minusvalía sensorial, así como a adaptación dos xa existentes á normativa sectorial correspondente.

b) A instalación ou dotación de produtos de apoio, tales como guindastres ou artefactos análogos que permitan o acceso e uso por parte das persoas con minusvalía a elementos comúns do edificio, tales como xardíns, zonas deportivas, piscinas e outros similares.

c) A instalación de elementos de información ou de aviso, tales como sinais luminosos ou sonoros que permitan a orientación no uso de escaleiras e ascensores.

d) A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior.

(…)


DOG nº136 do 21 de xullo de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.