Deslindamento entre a CMVMC de Monte do Rego e Parroquia de Moura (Concello de Nogueira de Ramuín, Ourense)

ANUNCIO do 11 de xuño de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución relativa ao deslindamento entre as comunidades de montes veciñais en man común de Monte do Rego e Parroquia de Moura (agás Monteverde e Fiscal), no concello de Nogueira de Ramuín.

concello_Nogueira_Ramuin«Examinada a solicitude de conciliación formulada polas CMVMC Monte do Rego e a CMVMC Parroquia de Moura (agás Monteverde e Fiscal), resultan os seguintes feitos:

Primeiro. Con data do 2 de decembro de 2013 o presidente das CMVMC Monte do Rego e da CMVMC Parroquia de Moura (agás Monteverde e Fiscal), ambas do concello de Nogueira de Ramuín, solicitou a aprobación dun deslindamento realizado entre ambas as comunidades. Os interesados achegaron coa solicitude a acta de conciliación realizada ante o xulgado de paz, certificacións de aprobación do deslindamento polas respectivas asembleas e planos.

Segundo. Con data do 4 de abril de 2014 o Servizo de Montes informou de que a documentación achegada cumpre as exixencias previstas no artigo 53 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e que o deslindamento realizado establece o límite entre ambos os dous montes dun xeito claro e inequívoco.

Terceiro. Na acta de conciliación descríbense os lindes entre os montes da maneira seguinte:

Denominación

Coordenadas UTM (FUSO 299: (X,Y)

Punto nº 1

607138.10 4698513.72

Punto nº 2

605741.19 4697835.22

Punto nº 3

605630.97 4697743.91

O deslindamento coa CMVMC Monte do Rego será pola imaxinaria que enlaza os anteditos puntos ata chegar á estrada.

Quedan aproximadamente coas seguintes superficies:

CMVMC Parroquia de Moura (salvo Monteverde e Fiscal): 250 hectáreas.

CMVMC Monte do Rego: 48 hectáreas.

Consideracións legais e técnicas:

Primeiro. A presente resolución dítase ao abeiro do artigo 53 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Segundo. O artigo 53 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, recolle o procedemento que se seguirá no deslindamento entre montes veciñais en man común e establece que o xurado provincial de montes veciñais en man común, logo do exame da documentación presentada, ditará resolución que será publicada no Diario Oficial de Galicia e notificada ás comunidades interesadas.

De acordo cos feitos e fundamentos de dereito expostos, o xurado provincial de montes en man común, de acordo co informe favorable do Servizo de Montes do 4 de abril de 2014, acordou por unanimidade o día 3 de xuño de 2015:

Aprobar o acto de conciliación acadado polas CMVMC Monte do Rego e da CMVMC Parroquia de Moura (agás Monteverde e Fiscal) ambas do concello de Nogueira de Ramuín, de acordo co exposto no feito terceiro.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense no plazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta resolución, de acordo co disposto no artigo 12 da Lei 13/1989 (citada), nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa».


DOG nº128 do 9 de xullo de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.