Autorización do parque eólico Tenzas do Aire (Concellos de Rodeiro e Lalín)

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de febreiro de 2015 polo que se autorizan as instalacións, se aproba o proxecto de execución e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade cos dereitos mineiros, do parque eólico Tenzas do Aire, nos concellos de Rodeiro e Lalín (Pontevedra), promovido pola sociedade Renovables San Martiño, S.L. (expediente IN661A 2011/7-4).

(…)

eolicaFundamentos de dereito.

Primeiro. O Consello da Xunta de Galicia é competente para resolver este procedemento con fundamento no artigo 28.3 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, aplicable ao presente procedemento en virtude do previsto na disposición transitoria segunda da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e de acordo co establecido polo artigo 45.3 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 4/2014, do 8 de maio, pola que se modifica a Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

Segundo. No expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites de procedemento establecidos na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e demais normas vixentes de aplicación.

Terceiro. Tal e como se indica no antecedente de feito décimo quinto, o 24.2.2014, a Subdirección Xeral de Recursos Minerais, en vista da documentación correspondente ao trámite de compatibilidade do parque eólico cos dereitos mineiros afectados, comunica que considera que os labores mineiros autorizados dentro da área xeográfica do parque eólico son compatibles coa construción e explotación deste.

Cuarto. Con respecto ás alegacións presentadas, visto o contido destas e as respostas do promotor, cómpre manifestar o seguinte:

– No que respecta ás alegacións presentadas de carácter ambiental, foron tidas en conta na declaración de impacto ambiental emitida pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o 10.7.2013.

– Por outra parte, no que atinxe ás alegacións relacionadas coa titularidade dos bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico, así como coas súas características, cómpre indicar que se tomou razón de todas as manifestacións e documentos presentados polas persoas interesadas e que corresponde á fase de levantamento de actas previas, dentro do procedemento expropiador, a determinación efectiva da titularidade dos bens e dereitos afectados, así como das súas características (lindes, dimensións, tipo de cultivo…).

– Con respecto á alegación presentada polo titular do dereito mineiro Pedroso nº 2483.1, debemos remitirnos ao recollido no antecedente de feito quinto, no cal se recolle que, unha vez finalizado o trámite de compatibilidade, os labores mineiros autorizados dentro da área xeográfica do parque eólico son compatibles coa construción e explotación deste, sen apreciarse afeccións mutuas que impidan a súa coexistencia.

– Con respecto aos posibles cambios de trazado para garantir a subministración de auga, feitas por Román García González, a empresa manifesta o seu compromiso de garantir a subministración e o cambio de afección sobre a parcela 385, polígono 52, de temporal a permanente.

– Con respecto á alegación presentada por Monserrat Riádigos Vázquez e Nilo Fernández Salgado, a empresa promotora manifesta que o actual trazado vén condicionado pola necesidade de raios de protección de xacementos arqueolóxicos e aproveitamento de vías existentes.

De acordo con todo o que antecede, e no exercicio das competencias que ten atribuídas, o Consello da Xunta de Galicia adopta o seguinte acordo:

Primeiro. Autorizar as instalacións do parque Tenzas do Aire, nos concellos de Rodeiro e Lalín (Pontevedra) e promovido pola sociedade Renovables San Martiño, S.L., cunha potencia de 12 MW.

Segundo. Aprobar o proxecto de execución das instalacións do parque eólico Tenzas do Aire, asinado polo enxeñeiro industrial do ICOIIG José Ernesto Rodríguez Blanco. As características principais recollidas no proxecto son as seguintes:

Solicitante: Renovables San Martiño, S.L.

Domicilio social: Alto da Rocha, s/n, 36518 Dozón.

Municipios afectados: Rodeiro e Lalín.

Situación: (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal:

X-UTM

Y-UTM

582.000

4.728.000

583.400

4.728.400

585.500

4.728.400

585.500

4.727.100

583.200

4.725.000

582.000

4.725.800

As coordenadas dos aeroxeradores son:

X-UTM

Y-UTM

582.794

4.727.676

583.107

4.727.548

583.214

4.727.208

583.428

4.726.941

Características técnicas do parque eólico:

• 4 aeroxeradores, cunha potencia nominal unitaria de 3.000 kW.

• Potencia total instalada: 12 MW.

• Produción neta anual estimada: 39.212 MWh/ano.

• Orzamento total: 14.187.430 euros.

Características técnicas da infraestrutura eléctrica de xeración, transformación e interconexión:

• 4 transformadores de 3.450 kVA instalados no interior do aeroxerador cunha relación de transformación 0,65/20 kV.

• Rede subterránea de interconexión entre as máquinas existentes a 20 kV.

• Subestación transformadora equipada con transformador de 12/15 MVA, relación de transformación 132/20 kV, aparellos de medida, protección, telemando, grupo electróxeno e demais equipamento auxiliar.

Terceiro. Declarar a utilidade pública, en concreto, das instalacións do proxecto do parque eólico, segundo o previsto nos artigos 52 e 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, o que leva implícita a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implica a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954 (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

Cuarto. Declarar a compatibilidade do parque eólico Tenzas do Aire coas concesións de explotación:

• López (concesión nº 2655) titularidade Pablo Morais Núñez.

• Guillar (concesión nº 2591.1) titularidade Jesús Vázquez Albor.

• Pedroso (concesión nº 2483.1) titularidade de Canteiras de Lalín, S.L.

(…)


DOG nº101 do 1 de xuño de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.