Bases reguladoras das axudas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas 2013-2016

ORDE do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015

plan_estatal_vivienda_2013-2016

A Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas, publicada no Boletín Oficial del Estado núm. 153, do 27 de xuño de 2013, regula o informe de avaliación dos edificios, co obxecto de garantir a calidade e sustentabilidade do parque edificado e como instrumento para orientar e dirixir as políticas públicas nesta materia. Este informe será obrigatorio para os edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva nos termos establecidos na disposición transitoria primeira da citada lei, configurándose ademais como un requisito necesario para o acceso ás axudas públicas destinadas á rehabilitación dos edificios.

(…)

RESOLVO:

Capítulo I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto da orde

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá na Comunidade Autónoma de Galicia a concesión de subvencións ao abeiro do programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios do Plan estatal 2013-2016, establecidas no Real decreto 233/2013, do 5 de abril.

2. As bases reguladoras publicaranse no Diario Oficial de Galicia e na páxina web oficial do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), consonte o previsto no artigo 6.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. As bases reguladoras terán vixencia ata o 31 de decembro de 2016, data en que remata o Plan estatal 2013-2016.

4. Así mesmo, por medio desta orde procédese á convocatoria destas subvencións para a anualidade 2015.

Capítulo II
Bases reguladoras

Artigo 2. Obxecto das bases reguladoras e réxime das subvencións

1. O obxecto destas bases, de acordo co establecido no artigo 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, é fixar os criterios para a concesión das subvencións previstas no Plan estatal 2013-2016, para o programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.

2. Estas subvencións están destinadas a cubrir parte dos gastos dos honorarios profesionais derivados da emisión dun informe de avaliación dos edificios que inclúa a análise das condicións de accesibilidade, eficiencia enerxética e do seu estado de conservación.

3. As subvencións concederanse polo procedemento de concorrencia competitiva a través de convocatoria pública, seguindo a orde de prelación que resulte da valoración prevista nestas bases, ata esgotar o crédito dispoñible previsto nas correspondentes convocatorias.

Artigo 3. Contido do informe de avaliación dos edificios

De acordo co artigo 33.2 do Plan estatal 2013-2016, o informe conterá de maneira detallada os aspectos relacionados no seu anexo II, en relación co estado de conservación do edificio, a determinación de se o edificio é susceptible ou non de incorporar axustes razoables en materia de accesibilidade e a certificación de eficiencia enerxética.

Cando no concello onde se sitúa o edificio obxecto deste informe exista unha normativa que desenvolva un modelo propio de inspección técnica de edificios ou instrumento análogo, que inclúa todos os aspectos que forman parte do citado anexo II do Plan estatal 2013-2016, admitirase o dito modelo en substitución deste, sempre que sexa subscrito por técnico competente, se teña formalizado e tramitado de acordo co establecido coa normativa que lle sexa de aplicación e estea actualizado de conformidade con ela. Nos casos en que a información que acheguen só responda parcialmente ao antedito anexo II do Plan estatal 2013-2016, incorporarase directamente e cubrirase o resto.

Artigo 4. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as comunidades de propietarios e as agrupacións de comunidades de propietarios, legalmente constituídas, así como as persoas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que conten co informe de avaliación do edificio antes de que finalice o ano 2016.

Para os efectos desta orde unicamente se considerarán como persoas propietarias únicas dos edificios as persoas físicas titulares do pleno dominio do edificio.

2. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias aquelas nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 do xuño, e no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, nin aquelas ás cales se lles revogase algunha axuda deste ou dos anteriores plans de vivenda por causas que lles foran imputables.

3. As persoas beneficiarias deberán de acreditar que se atopan ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e que non teñen pendente ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, do Estado e da Seguridade Social.

4. Estes requisitos deberanse de cumprir no momento da presentación das solicitudes.

Artigo 5. Obrigas das persoas beneficiarias

Son obrigas das persoas beneficiarias:

a) Comunicar ao órgano instrutor calquera modificación das condicións que motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda.

b) Someterse ás actuacións de comprobación e inspección que efectúe o IGVS, así como calquera outra actuación que poidan realizar os órganos de control competentes tanto autonómicos como estatais.

c) Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

d) As demais obrigas recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 6. Contía das subvencións

De acordo co artigo 35.2 do Plan estatal 2013-2016, a axuda consistirá nunha subvención equivalente a unha cantidade máxima de 20 euros por cada unha das vivendas de que conste o edificio e unha cantidade máxima de 20 euros por cada 100 m2 de superficie útil de local, sen que en ningún caso poida superarse a cantidade de 500 euros, nin o 50 % do custo do informe de avaliación do edificio, sen o IVE.

(…)


DOG nº63 do 6 de abril de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.