Clasificación do monte Cotiño, O Penedo e O Seixo, a favor dos veciños do lugar de Mundín, parroquia de Garabás. Concello de Maside (Ourense)

Edicto do 14 de xaneiro de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Cotiño, O Penedo e O Seixo, a favor dos veciños do lugar de Mundín, na parroquia de Garabás, no concello de Maside (Ourense)

lugar_mundinEn cumprimento do disposto no artigo 28 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, de 4 de setembro, e de conformidade co disposto no artigo 60.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, faise público que o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión que tivo lugar con data do 10 de decembro de 2014, adoptou a seguinte resolución:

Examinado o expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Cotiño, O Penedo e O Seixo a favor dos veciños do lugar de Mundín, na parroquia de Garabás, no concello de Maside, resultan os seguintes feitos:

Primeiro. Con data do 23 de marzo de 2010 tivo entrada no rexistro da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar un escrito dirixido ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común dos vecinos de Mundín, na parroquia de Garabás, no concello de Maside, no cal solicita a clasificación como veciñal en man común do monte de varias parcelas.

Segundo. Con data do 9 de xullo de 2014, o Xurado Provincial acorda iniciar o expediente de clasificación como veciñal en man común do referido monte, designa instrutor e realiza as comunicacións e publicacións a que fan referencia os artigos 20, 21 e 23 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e abriuse un período dun mes para a práctica de alegacións.

Terceiro. No prazo concedido para a práctica de alegacións non consta que se presentase ningunha.

Cuarto. O monte obxecto de clasificación, de acordo coa documentación que consta no expediente, descríbese así:

Concello: Maside.

Denominación do monte: Cotiño, O Penedo e O Seixo.

Comunidade veciñal solicitante: veciños de Mundín, na parroquia de Garabás.

Superficie total: 18,02 ha aproximadamente.

Da paraxe: Cotiño.

Está integrada polas parcelas catastrais: 681, 682, 706, 707, 794 e 797 do polígono 4 no concello de Maside. Ten unha superficie total de 4.982,7089 m2 (5 ha) segundo datos do Catastro.

Os lindeiros, seguindo a dirección das agullas do reloxo son:

Polo norte:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

151

Valentín Pereira

150

En investigación

149

José Rodríguez Araújo

Polo leste:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

139

Daniel Puza Pousa

138

Justino Araújo Peña

137

Hdros. de Delfín Rodríguez Araújo

136

En investigación

42

En investigación

75

Concepción Araújo Peña

43

Josefina Pousa Puza

76

Cesáreo Álvarez Álvarez

67

Delfín Casado González

9008

Concello de Maside

55

José Rodríguez Araújo

694

Agustín González Casado

691

En investigación

690

En investigación

689

Encarnación Soto Gayoso

684

José Rodríguez Araújo

685

M. Dolores Pousa Meiriño

683

Carmen González Castro

Polo sur:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

9008

Concello de Maside

9007

Concello de Maside

Polo oeste:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

9008

Concello de Maside

705

Veciños de Amarante

741

En investigación

667

Hdros. de Delfín Rodríguez Araújo

677

Concepción Ada

676

Eladio García

675

Manuel Crespo

674

Carmen Nogueira González

673

Concepción Ada

663

Concepción Rodríguez

Da paraxe: O Penedo.

Está integrada polas parcelas catastrais: 97, 262 e 757 do polígono 4 e a parcela 487 do polígono 5, do concello de Maside. Ten unha superficie total de 11.932 m2 (1,2 ha) segundo o informe pericial achegado.

Os lindeiros, seguindo a dirección das agullas do reloxo son:

Polo norte:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

9008

Concello de Maside

331

Hdros. de Modesto Pérez Rodríguez

332

Hdros. de Modesto Pérez Rodríguez

333

Hdros. de Modesto Pérez Rodríguez

334

Dorinda González Mosquera

335

Higinio González López

Polo leste:

Polígono

Parcela

Titular catastral

5

492

Sinesia Quintela Vázquez

491

Higinio González López

490

Gumersindo Álvarez Gutiérrez

488

Agustín González Mosquera

4

9001

Deputación de Ourense

Polo sur:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

9008

Concello de Maside

735

Hdros. de José Pousa Álvarez

Polo oeste:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

563

Ernesto González González

Da paraxe: O Seixo.

Está integrada polas parcelas catastrais: 750, 751, 752, 753 e 754 do polígono 4 e a parcela 666 do polígono 5, do concello de Maside. Ten unha superficie total de 118.245 m2 (11,82 ha) segundo o informe pericial.

Os lindeiros, seguindo a dirección das agullas do reloxo son:

Polo norte:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

556

Veciños do Barón (O Barón é unha parroquia do concello do Carballiño)

635

Emilio Fernández Álvarez

9013

Concello de Maside

Polo leste:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

389

José González

387

José Araújo Rodríguez

386

José Pousa Álvarez

385

Hdros. de Pedro González Rodríguez

383

Francisco Álvarez Pousa

379

Hdros. de Alicia Quintela Demanuel

378

Hdros. de Pedro González Rodríguez

377

Eladino de Francisco Álvarez

369

Avelina Mosquera Freigedo

368

Andrés Blanco

367

Eudosia dos Reis

9013

Concello de Maside

344

Mª Teresa Lage Álvarez

Polo sur:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

9001

Deputación de Ourense

5

465

Mª Teresa García González

461

Benita Rodríguez Quintela

665

Palmira Moure Cibeira

4

9008

Concello de Maside

235

José Mª Caride Rodríguez

234

José Mª Caride Rodríguez

239

Peregrina Álvarez Iglesias

226

Teresa Álvarez Lage

224

Mª Carmen Blanco Fernández

223

Manuel González Mosquera

212

Peregrina Álvarez Iglesias

211

Concepción Araújo Peña

210

Josefa Pousa Castro

207

María Álvarez Lage

206

Josefina Pousa Puza

205

Manuel González Mosquera

9008

Concello de Maside

Polo oeste:

Polígono

Parcela

Titular catastral

4

9008

Concello de Maside

1655

En investigación

1654

Manuel Iglesias

1653

Hdros. de Valentín Álvarez

1652

En investigación

1651

Encarnación Soto Gayoso

1641

Pilar Nogueira

1642

Liborio Nogueira

1643

Juan Bautista González Cabo

1644

Pilar Nogueira

1645

Manuel Nogueira

1646

M. Esther Barroso Casado

9008

Concello de Maside

O monte para clasificar non invade ningún monte xa clasificado e non forma parte de ningún consorcio nin ningún convenio coa Administración forestal.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común é o órgano competente para coñecer os expedientes de clasificación dos montes que teñan tal carácter, de acordo co establecido no artigo 9 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 1 da devandita lei «son montes veciñais en man común… os que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades produtivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria, pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas, e se veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade sen asignación de cotas polos membros daquelas na súa condición de veciños».

Terceiro. É reiterada doutrina da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo que son dúas as notas características dos montes veciñais en man común: unha, o aproveitamento consuetudinario en man común, e outra, a atribución da titularidade dese aproveitamento aos veciños integrantes dun grupo social determinado, independentemente da súa cualificación ou non como entidade administrativa; correspondendo constatar o aproveitamento e atribuír a titularidade a favor do grupo social que o veña gozando ao xurado provincial de clasificación.

Cuarto. O carácter de monte veciñal en man común tense acreditado mediante as testemuñas dos veciños solicitantes, as actuacións realizadas polo Servizo de Montes, e a documentación que consta no expediente.

En consecuencia co que antecede, examinada a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o seu regulamento, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, o Decreto 46/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da consellería do Medio Rural e do Mar, e demais normativa legal e regulamentaria, o xurado provincial por unanimidade dos seus membros,

Resolve:

Clasificar como monte veciñal en man común o monte denominado Cotiño, O Penedo e O Seixo, a favor dos veciños do lugar de Mundín, na parroquia de Garabás, no concello de Maside, de acordo coa descrición realizada no feito cuarto.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta notificación, de acordo co disposto no artigo 12 da citada Lei 13/1989, nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.


DOG nº22 do 3 de febreiro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.