Calendario do contribuínte do Concello de Pontevedra para o exercicio 2015

Calendario do contribuínte do Concello de Pontevedra para o exercicio 2015

concello_PontevedraTrasládase que con data 2 de xaneiro de 2014, pola responsable do OTXT do Concello de Pontevedra, aprobouse a seguinte resolución

RESOLUCIÓN DO OTXT
APROBACIÓN CALENDARIO CONTRIBUÍNTE 2015

Para garantir o cumprimento dos principios de seguridade xurídica, transparencia e accesibilidade respecto dos afectados pola aplicación dos tributos locais, así como dos dereitos do obrigado tributario previstos no artigo 34 da Lei xeral tributaria, considérase preciso fixar coa debida antelación os prazos para aprobación, exposición pública, recadación en periodo voluntario de cobro e máis datas de cargo das domiciliacións bancarias que procedan respecto dos tributos de notificación colectiva e devengo periódico, sempre con observancia do disposto no artigo 62.3 da Lei xeral tributaria.

Fíxase a coincidencia dos prazos de cobro voluntario cos da exposición pública do respectivo padrón -periodo nunca inferior a dous meses-, no que os interesados poderán consultar aqueles datos que lles afecten. Rematado o dito prazo, os interesados poderán interpoñer, dentro do mes natural seguinte e se o estiman pertinente, ou ben, recurso potestativo de reposición ante o órgano que ditou o acto (artigo 14 Texto refundido da lei de facendas locais), ou ben, unha reclamación económico administrativa ante o Tribunal económico administrativo do Concello.

Para que este instrumento surta os debidos efectos, realizarase a súa publicación tanto no Boletín oficial da provincia como na oficina virtual do Concello de Pontevedra,

Atendendo ao exposto, a responsable do Órgano de tesouraría e xestión tributaria

RESOLVE

I. Aprobar o calendario do contribuínte do Concello de Pontevedra para o exercicio 2015, que se achega como anexo, no relativo aos tributos de notificación colectiva e devengo periódico.

De acordarse calquera modificación, sempre por motivos de carácter técnico debidamente motivados, estes serán difundidos coa suficiente antelación na oficina virtual do Concello de Pontevedra.

II. Ordear a súa publicación no Boletín oficial da provincia, así como na oficina virtual do Concello de Pontevedra para a súa maior difusión.”

TRIBUTO

PERIODO

PERIODO VOLUNTARIO COBRO

CARGO DOMICILIACIÓNS

INICIO

FIN

IBI

Anual

07/09/2015

09/11/2015

Pago único 6/10/15

Pago fraccionado 20/6/15 e 1/10/15

IAE

Anual

15/09/2015

16/11/2015

15/10/2015

IVTM

Anual

01/04/2015

01/06/2015

04/05/2015

LIXO RURAL

Anual

16/11/2015

18/01/2016

15/12/2015

OCUPACIÓN SOLO

Anual

04/05/2015

06/07/2015

04/06/2015

QUIOSCOS

Anual

18/05/2015

20/07/2015

15/06/2015

VADOS

Anual

15/10/2015

15/12/2015

16/11/2015

MESAS E CADEIRAS

Anual

15/06/2015

17/08/2015

15/07/2015

VENDA AMBULANTE

1º TRIMESTRE

15/04/2015

15/06/2015

15/05/2015

2º TRIMESTRE

15/07/2015

15/09/2015

14/08/2015

3º TRIMESTRE

15/10/2015

15/12/2015

13/11/2015

4º TRIMESTRE

15/12/2015

15/02/2016

14/01/2016

AUGA

1º BIMESTRE

05/03/2015

05/05/2015

12/03/2015

2º BIMESTRE

05/05/2015

07/09/2015

11/05/2015

3º BIMESTRE

06/07/2015

16/09/2015

13/07/2015

4º BIMESTRE

07/09/2015

09/11/2015

11/09/2015

5º BIMESTRE

05/11/2015

05/01/2016

11/11/2015

6º BIMESTRE

07/01/2016

07/03/2016

15/01/2016

MERCADOS

Xaneiro

15/01/2015

16/03/2015

16/02/2015

Febreiro

16/02/2015

16/04/2015

16/03/2015

Marzo

16/03/2015

18/05/2015

16/04/2015

Abril

15/04/2015

15/06/2015

14/05/2015

Maio

15/05/2015

15/07/2015

11/06/2015

Xuño

15/06/2015

17/08/2015

14/07/2015

Xullo

15/07/2015

15/09/2015

17/08/2015

Agosto

17/08/2015

19/10/2015

15/09/2015

Setembro

15/09/2015

16/11/2015

14/10/2015

Outubro

15/10/2015

15/12/2015

12/11/2015

Novembro

16/11/2015

18/01/2016

16/12/2015

Decembro

15/12/2015

15/02/2016

11/01/2016

VALADOS

Xaneiro

15/01/2015

16/03/2015

17/02/2015

Febreiro

16/02/2015

16/04/2015

17/03/2015

Marzo

16/03/2015

18/05/2015

17/04/2015

Abril

15/04/2015

15/06/2015

13/05/2015

Maio

15/05/2015

15/07/2015

16/06/2015

Xuño

15/06/2015

17/08/2015

16/07/2015

Xullo

15/07/2015

15/09/2015

18/08/2015

Agosto

17/08/2015

19/10/2015

16/09/2015

Setembro

15/09/2015

16/11/2015

16/10/2015

Outubro

15/10/2015

15/12/2015

17/11/2015

Novembro

16/11/2015

18/01/2016

17/12/2015

Decembro

15/12/2015

15/02/2016

13/01/2016


BOP de Pontevedra nº19 do 29 de xaneiro de 2015

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s